Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 48 (6 października 2002)

Liturgia słowa

Ojciec Niebieski, który w swojej dobroci obdarzył nas tyloma łaskami, ma prawo oczekiwać, że Jego dary przyniosą w nas dobre owoce. Tymczasem tak często albo nie umiemy przyjąć tych Bożych darów, albo nie wydajemy właściwych owoców świętości. Przeprośmy szczerze za to Boga i prośmy Go, aby nas odnowił w przyjaźni ze sobą.

PIERWSZE CZYTANIE

(Iz 5, 1-7) W historii ludu Bożego Starego Przymierza wielokrotnie pojawił się dramat sprzeniewierzenia się przyjaźni z Bogiem. Przez usta proroka Bóg wyznaje ból rozczarowania: Czekałem, by winnica Izraela wydała winogrona, a ona cierpkie wydała jagody. Ale nawet ta skarga nie zabiera przebaczenia, które człowiek otrzymuje, ilekroć uznaje przed Bogiem swoją winę.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza


Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; w pośrodku niej zbudował wieżę, także i kadź w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. "Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a między winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz". Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

PSALM

(Ps 80, 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20) Psalm 80., którego słowami będziemy się za chwilę modlić, jest kontynuacją historii opisanej w pierwszym czytaniu. Tym razem jest to prośba ludu zwrócona do Boga, jest to głos wołający o przebaczenie i obiecujący przemianę życia. Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela. Przeniosłeś z Egiptu winorośl * i zasadziłeś ją wygnawszy pogan. Rozpostarła swe pędy aż do Morza, * aż do Rzeki swe latorośle. Refren. Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie * i każdy przechodzień zrywa jej grona? Niszczy ją dzik leśny * i obgryzają polne zwierzęta. Refren. Powróć, Boże Zastępów, * wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, * latorośl, którą umocniłeś dla siebie. Refren. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, * daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, † i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, * a będziemy zbawieni. Refren.

DRUGIE CZYTANIE

(Flp 4, 6-9) O nic się zbytnio nie troszczcie, módlcie się do Boga i czyńcie to, co zasługuje na uznanie - to główne myśli zawarte w drugim czytaniu. Taka postawa człowieka wierzącego wyraża jego pełne zaufanie i powierzenie się Ojcu, na wzór Jezusa Chrystusa.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian


Bracia: O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(J 15, 16) Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mt 21, 33-43) Nie tylko w czasach Starego Testamentu, ale także za życia Jezusa, wielu Izraelitów odrzuciło Boży plan zbawienia. W przejmujący sposób opowiada o tym przypowieść o nieuczciwych dzierżawcach winnicy. Do królestwa Bożego wchodzą ci, którzy wydają jego owoce, to znaczy z wiarą przyjmują Jezusa jako obiecanego Mesjasza i słowo Jego Ewangelii.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: "Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: 'Uszanują mojego syna'. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: 'To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo'. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?" Rzekli Mu: "Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze". Jezus im rzekł: "Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: 'Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach'. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce".