Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 37 (26 lipca 2015)

Katecheza

Papież Franciszek do osób konsekrowanych

Papież Franciszek ogłosił w Kościele powszechnym Rok Życia Konsekrowanego, który obchodzimy od 30.11.2014 do 2.02.2016. Do czego Ojciec Święty zaprasza wszystkie osoby, które naśladują Pana Jezusa na drodze rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa?
Po pierwsze do radości: „Chciałem powiedzieć wam jedno słowo, a tym słowem jest «radość». Zawsze tam, gdzie są konsekrowani, jest radość”. Radość zaś wypływa z miłości, z pewności bycia kochanym i całkowitego daru z siebie w miłości. Dlatego, mówi papież: „Musimy też zapytać, czy Jezus jest naprawdę pierwszą i jedyną miłością… Tylko jeśli nią jest, możemy i musimy kochać w prawdzie i miłosierdziu każdą osobę, którą spotykamy na naszej drodze, ponieważ od Niego poznaliśmy, co to jest miłość i jak kochać: będziemy umieli kochać, bo będziemy mieli Jego serce”.
Oblubieńcza miłość Chrystusa czyni serce osoby konsekrowanej coraz bardziej czułym i miłosiernym: „Ludzie potrzebują dzisiaj na pewno słów, ale przede wszystkim potrzebują, abyśmy dawali świadectwo miłosierdzia, czułości Pana, które rozgrzewa serce, budzi nadzieję, pociąga ku dobru, radości z niesienia Bożej pociechy” – mówi papież, który również jest osobą konsekrowaną. I kontynuuje: „Oczekuję, że «przebudzicie świat», bo cechą charakterystyczną życia konsekrowanego jest proroctwo… bycie prorokami, którzy świadczą, jak Jezus żył na tej ziemi”. Franciszek zaprasza także, aby osoby, które poświęciły swe życie Bogu przez naśladowanie Go z bliska, stały się „mistrzami komunii”. W tej komunii „otwierająca się przed nami pielgrzymka miłosierdzia jest niemal nieskończona, ponieważ chodzi o dążenie do wzajemnej akceptacji i sympatii, praktykowanie wspólnoty dóbr materialnych i duchowych, upomnienie braterskie, szacunek dla osób najsłabszych… Jest to «mistyka» życia razem”. Ojciec Święty zaleca osobom konsekrowanym, aby „wyszły z siebie, idąc na peryferie egzystencjalne”, gdyż na nich oczekuje cała ludzkość, „mężczyźni i kobiety poszukujący sensu życia, spragnieni tego, co boskie”.
Otoczmy naszą ufną modlitwą wszystkie osoby poświęcone Bogu! Niech coraz pełniej żyją Ewangelią Chrystusa ożywiając w każdym z nas pragnienie świętości.

s. Anna Maria Pudełko – apostolinka