Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 46 (22 września 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MIŁOŚĆ WIĘKSZA NIŻ SPRAWIEDLIWOŚĆ

Słowa Boga przekazane nam przez proroka Izajasza: "Myśli Moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi Moimi drogami" (Iz 55, 8) są kluczem do odczytania dzisiejszej Ewangelii. Z trudem przychodzi nam zrozumienie jej bohatera, bez zmiany perspektywy patrzenia na jego sposób rozliczania się z robotnikami, którzy za różny czas pracy otrzymują tę samą zapłatę. Jezus domaga się od nas podjęcia wysiłku oceny ewangelicznego wydarzenia nie w kategoriach rachunku ekonomicznego, ale przez wczucie się w serce samego Boga, który w swej szczodrobliwości nie stawia ograniczeń dobru, lecz pragnie równie obficie obdarzyć nim każdego pracownika winnicy. Potrzebny jest nam ów wysiłek odkrywania sensu tej przypowieści przez pryzmat "denara", w którym należy widzieć dar zbawienia. Zbawienie nie jest zapłatą wynikającą z kontraktu, ale wynikiem Bożej inicjatywy, podjętej z miłości do człowieka. Miłość Boga jest większa niż sprawiedliwość. Zdumiewa ona zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy tych, którzy włączyli się w czynienie dobra w swej ostatniej godzinie. Trudno pojąć tę Jezusową przypowieść komuś, kto nie będzie chciał zgłębiać słów proroka i odkrywać logiki Bożej. Dla tych, którzy ją przyjmą, stanie się ona hymnem czci wobec miłości Boga.

o. Adam R. Sikora - franciszkanin

Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. (Mt 20, 4)