Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok B (biały) Nr 29 (4 czerwca 2015)

Katecheza

Corpus Domini – medytacja

„Karmiłbym go obfitością zboża i sycił miodem ze skały”.
(Ps 81,17)

1. Są cztery cele, dla których została ustanowiona ta uroczystość: Adoracja Jezusa obecnego w tym Sakramencie; dziękczynienie za wszystkie Jego dobrodziejstwa, szczególnie za ustanowienie Eucharystii; wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie zaniedbania, oziębłości, brak wdzięczności, świętokradztwa sprzeciwiające się Eucharystii; modlitwa o to, aby Msza św., Komunia św., Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu przez wszystkich ludzi były otaczane wielką czcią.
W Ewangelii Jezus obiecuje ten Sakrament:
„W owym czasie Jezus rzekł do tłumu: «Moje ciało naprawdę jest pokarmem, a moja krew naprawdę jest napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, pozostaje we Mnie, a Ja w nim. Podobnie jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, i jak Ja żyję dzięki Ojcu, tak również ten, kto Mnie spożywa, będzie żył dzięki Mnie. To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba; inny od tego, jaki jedli przodkowie i pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»” (J 6,55-59).
W epistole św. Paweł mówi o Eucharystii i o tym, jakie człowiek musi mieć dyspozycje, aby ją dobrze przyjąć: „Bracia: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem: Pan Jezus, tej nocy, której został wydany, wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: To jest moje ciało za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę.
Ile razy bowiem będziecie jeść ten chleb i pić z tego kielicha, będziecie ogłaszać śmierć Pana, aż przyjdzie. Ktokolwiek jednak by jadł ten chleb lub pił z kielicha Pana w sposób niegodny, ten będzie winny ciała i krwi Pana. Niech każdy wpierw wnikliwie oceni samego siebie, a potem niech je ten chleb i pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije, a nie zważa na ciało Pańskie, je i pije na własną zgubę” (1Kor 11,23-29).

Rachunek sumienia. Są trzy obowiązki eucharystyczne: Msza św., Komunia św., Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Jak je wypełniam? Wiernie? Gorliwie? Owocnie?

Postanowienie. Dziś będę towarzyszył Kościołowi w oddawaniu wielkiej czci Sakramentowi, który jest tajemnicą wiary, miłości i nadziei.

Modlitwa.

Jakub Alberione, Krótkie medytacje na każdy dzień roku, Częstochowa 2012.