Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok B (biały) Nr 29 (4 czerwca 2015)

Liturgia słowa

Stół jest bardzo ważnym wyposażeniem w każdym domu. To miejsce spotkań, prowadzenia dialogu, świętowania. Jezus zaprasza nas dziś do stołu ołtarza, ponieważ chce się z nami spotkać. Zaprasza, abyśmy jeszcze raz przeżyli tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania. Pragnie, abyśmy dziś świętowali Jego obecność pośród naszego codziennego życia.

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 24,3-8)
W czasach Starego Testamentu znakiem zawarcia przymierza między grupami ludzi była wylana krew zwierząt. Przymierze Boga z Jego narodem również posiadało ten znak. Wszystkie te symbole i znaki zapowiadały to, co miało się wydarzyć. Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa przelał Swą Krew jako ofiarę za każdego człowieka. Ta tajemnica jest obecna w każdej Mszy Świętej.

Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz wrócił z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy».
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom synów Izraela złożyć ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców.
Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni».
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów».

PSALM (116B,12-13.15 i 16bc.17-18)
Jak możemy odwdzięczyć się Panu Jezusowi za Jego Ofiarę, którą złożył za każdego z nas? Chrystus otworzył nam drogę do zbawienia. Najpiękniejszym dziękczynieniem dla Niego będzie podjęcie tej drogi, czyli przestrzeganie przykazań i spotykanie się z Nim w sakramentach świętych. To jest codzienna nasza droga.

Refren: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana.
lub: Alleluja.

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana. Ref.

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany. Ref.

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 9,11-15)
Nasze życie fizyczne się zmienia. Dorastamy, potem się starzejemy. Nasze życie duchowe nie podlega takim prawom. Dojrzewamy duchowo, ale też nieustannie się odnawiamy. Nie my sami, czyni to Chrystus. Przez swą ofiarę na krzyżu dał nam nowe życie. Dzieje się to zawsze, gdy przyjmujemy Jezusa w komunii świętej.

Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką – to jest nie na tym świecie – uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną Krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej Krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
I dlatego jest Pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,51)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 14,12-16.22-26)
Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus zaprosił uczniów, aby razem z Nim przeżyli duchowo to, co miało stać się na krzyżu. Teraz przeżywamy mękę i śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie w czasie każdej Mszy Świętej. Jezus przeprowadza nas przez te tajemnice za pomocą prostych słów i gestów. I pragnie tylko, abyśmy tu byli i przyjęli Jego dar. Abyśmy jak najczęściej karmili się Jego Ciałem i Krwią.

Słowa Ewangelii według świętego Marka
W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?».
I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: „Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?”. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas». Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.