Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 45 (7 września 2014)

Wprowadzenie do liturgii

MOC JEDNOŚCI

Bóg jest jednością miłości. Jest wspólnotą trzech osób: Ojca, Syna i Ducha. Jako ludzie jesteśmy stworzeni na „obraz i podobieństwo Boga” (Rdz 1,27). Mamy więc w nasze ludzkie serca głęboko wpisane pragnienie jedności, komunii i wspólnoty.

Jak ważna jest dla Boga nasza jedność, mówi nam dziś sam Jezus, obiecując, że gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Jego imię, tam On sam jest pośród nich (Ewangelia). Najmniejszą jednością w Bogu jest dwoje zjednoczonych w Jego imię. W tych „dwojgu” widzimy jedność małżonków, którzy przez sakrament małżeństwa zaprosili do siebie Chrystusa jako świadka i gwaranta ich ludzkiej miłości. Miłość Jezusa to fundament, na którym pragną budować.
Modlitwa jest niezastąpiona w budowaniu relacji z Bogiem. Modlimy się na różne sposoby. Wspaniałym darem, dla wielu jeszcze nieodkrytym, jest modlitwa małżeńska. To zaplanowany i oczekiwany czas w ciągu dnia, gdy mąż i żona razem stają wobec Chrystusa i samych siebie, aby powierzać Mu codzienność, wielbić, dziękować, przepraszać, prosić, czasami pojednać się czy po prostu pomilczeć. Jeśli małżonkowie mają odwagę spotykać się codziennie na wspólnej modlitwie, to szybko zauważą, jak bardzo rośnie ich jedność i miłość. Jak promieniują nią na dzieci, przyjaciół i znajomych. Jak w Boży sposób potrafią rozwiązywać trudne sytuacje i konflikty czy z łagodnością i dobrocią napominać błądzących.
Wystarczy zacząć od prostego pragnienia bycia razem z Jezusem na modlitwie i wspólnie odmówionego „Ojcze nasz”, aby, słuchając własnego serca, pójść za jego wołaniem.

s. Anna Maria Pudełko – apostolinka