Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 31 (16 czerwca 2013)

Katecheza

Świętość świeckich w Christifideles laici bł. Jan Pawła II

W adhortacji apostolskiej Christifideles laici – o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie (1988) – bł. Jan Paweł II naucza: „Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem i Jego Ciałem, którym jest Kościół, namaszcza w Duchu Świętym, czyniąc każdego z nas duchową świątynią” (nr 10).
Obraz nowości życia, którą daje chrzest, zostaje uzupełniony przez bł. Jana Pawła II o przypomnienie udziału świeckich w potrójnym urzędzie Chrystusa: kapłańskim, prorockim i królewskim. I tak uczestnictwo w urzędzie kapłańskim polega na ofiarowaniu siebie w Eucharystii wraz ze swoimi uczynkami, modlitwami i dziełami apostolskimi, życiem małżeńskim i rodzinnym, pracą, wypoczynkiem, a nawet znoszonymi cierpliwie utrapieniami życia codziennego. Udział w urzędzie prorockim uprawnia i zobowiązuje świeckich, aby z wiarą przyjęli Ewangelię i głosili ją słowem i czynem w życiu codziennym, rodzinnym i społecznym, demaskując śmiało i odważnie wszelkie przejawy zła. Z tytułu uczestnictwa w urzędzie królewskim świeccy są wezwani do służby na rzecz królestwa Bożego. Chodzi o duchową walkę w pokonywaniu w sobie „królestwa grzechu” i służbę Chrystusowi w braciach, zwłaszcza najmniejszych (por. nr 14).
Błogosławiony Jan Paweł II zaznacza, że Bóg wzywa świeckich do świętości, rozumianej jako „doskonałość w miłości”, która posiada dwa aspekty – ontologiczny (bytowy) i moralny. Aspekt ontologiczny wskazuje na to, że każdy ochrzczony zostaje wszczepiony zarówno w Chrystusa, jak i w Jego mistyczne ciało – Kościół. Aspekt moralny wzywa natomiast do spójności życia i wiary, aby chrześcijanie „w całym postępowaniu stali się świętymi” (1P 1,15).
W punkcie 16 adhortacji bł. Jan Paweł II naucza, jak codziennie wzrastać w świętości aż do pełni człowieczeństwa. Zatem obowiązkiem chrześcijanina jest naśladowanie Chrystusa przez przyjęcie Jego Błogosławieństw, słuchanie i rozważanie słowa Bożego, świadome i aktywne uczestnictwo w liturgicznym i sakramentalnym życiu Kościoła, pamięć o osobistej, rodzinnej i wspólnotowej modlitwie, głód i pragnienie sprawiedliwości, praktyka miłości we wszystkich sytuacjach życiowych i służba braciom, zwłaszcza najmniejszym, ubogim i cierpiącym.

ks. Leszek Smoliński