Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI Rok C (biały) Nr 23 (3 maja 2013)

Liturgia słowa

Najświętsza Maryja Panna, jako jedna z nas, ma już udział w ostatecznym królowaniu Boga. Jej przykład staje się obietnicą dla wszystkich wytrwałych w drodze do nieba. Prośmy dziś z ufnością Maryję, którą nasi przodkowie wybrali na swoją patronkę, o jej dalszą matczyną opiekę nad Polską.

PIERWSZE CZYTANIE (Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab)

Księga Apokalipsy pokazuje wciąż aktualną walkę dobra ze złem. Jej autor, św. Jan, przybliża tę prawdę w wielkim znaku Niewiasty – Kościoła, która walczy ze smokiem – szatanem. Niewiasta uosabia także Maryję, która dała światu Mesjasza, władcę wszystkich narodów.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca».

PSALM (Jdt 13,18bcda.19-20)

Dziękujemy Bogu za to, że w Maryi Pannie dał naszemu narodowi przedziwną pomoc i obronę. Przychodzimy do Niej, wyrażając cześć i wdzięczność. Zwracamy się do Niej, aby – wysłuchawszy naszych próśb – modliła się za nami u Ojca Przedwiecznego.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi. Ref.

Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 1,12-16)

Apostoł Paweł wyraża dziękczynienie Bogu za to, co uczynił i co czyni dla człowieka. Ma na myśli dobrodziejstwa, które otrzymaliśmy od Boga przez zbawcze dzieło Chrystusa. Dzięki nim człowiek staje się zdolny do uczestnictwa w świętości Bożego królestwa.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 19,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jezus powiedział do ucznia: «Oto Matka twoja»,
i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 19,25-27)

Maryja jest obecna w każdym momencie ziemskiego życia Jezusa – od Wcielenia aż po Golgotę. Pod krzyżem Matka Pana staje się również naszą Matką. Jak wiernie stała przy Jezusie, tak wiernie stoi przy nas. Maryja walczy o nas, jest z nami i trwa przy nas, wypełniając testament swego Syna.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.