Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – MSZA ŚW. W DZIEŃ Rok C (biały) Nr 17 (31 marca 2013)

Liturgia słowa

Niedziela – dzień zmartwychwstania nigdy się nie kończy, czego przypomnieniem jest każda niedziela w ciągu roku. Niech dzisiaj przemówi do każdego Słowo, które obwieszcza całemu światu, że Jezus żyje. Liturgia stawia przed nami świadków, którym nie sposób nie uwierzyć: Piotra Apostoła, Dawida – prorokującego Psalmistę, Pawła, który „został zdobyty” przez Zmartwychwstałego, Marię Magdalenę i Jana Ewangelistę, pokazali oni swoją miłość i przywiązanie do Mistrza nawet przez obecność pod krzyżem. Tyle różnych charakterów i historii życia, a wspólne dążenie – głosić tak, aby świat uwierzył, że Chrystus zmartwychwstał.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,34a.37-43)

Piotr wraz z Apostołami zostali wybrani przez Boga na świadków zmartwychwstania. Każdy, kto spotkał w swoim życiu Chrystusa, również jest świadkiem, że On żyje i działa, a więc podobnie jak Piotr został wybrany na świadka Zmartwychwstałego. Jest to niezwykły przywilej, a zarazem zobowiązanie, aby otrzymana łaska wydała owoce.

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu Centuriona w Cezarei, przemówił: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

PSALM (Ps 118,1-2.16-17.22-23)

Dzień zmartwychwstania nie ma zachodu słońca, ponieważ obecność zmartwychwstałego Chrystusa nigdy nie zostanie nam odebrana. Dlatego jest to dzień wspaniały, dzień nieskończonej radości.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Lub: Alleluja, alleluja, alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki». Ref.

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę *
i głosił dzieła Pana. Ref.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3,1-4)

Przez chrzest święty otrzymujemy na własność nowe życie. Jest to życie Zmartwychwstałego Jezusa, w którym zostaliśmy zanurzeni. On niezmiennie kocha nas całym sobą i śmierć na krzyżu wcale nie zakończyła Jego oddawania się człowiekowi.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

 

SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1Kor 5,7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 20,1-9)

Dorastanie do zrozumienia prawdy objawionej na kartach Biblii dokonuje się stopniowo. Nawet słowa wypowiadane do Apostołów całkiem wprost potrzebowały potwierdzenia w osobistym doświadczeniu. Dzięki niemu zostały one wypełnione treścią. Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego uwierzyli i zrozumieli, co to znaczy, że On ma powstać z martwych. Słowo Boże objawia prawdę o Stwórcy, która nie jest z tego świata. Dlatego konieczne jest, abyśmy słuchając Słów Bożych, byli otwarci na doświadczenie. Ono wypełni je treścią i przywróci do życia całą naszą osobowość uśpioną przez grzech i słabość.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.