Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU Rok C (biały) Nr 1 (1 stycznia 2013)

Liturgia słowa

Rozpoczynamy nowy rok od oddania czci Maryi. Matka Boża delikatnie wprowadza nas w tajemnicę Jezusa. A najlepszym miejscem do spotkania z tą tajemnicą jest Msza św. To wielki zaszczyt dla każdego z nas dlatego, że zostaliśmy tu zaproszeni!

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6,22-27)

Pierwsze czytanie w nowym roku to Boże błogosławieństwo dla każdego z nas. W liturgii żydowskiej wypowiadał je kapłan po zakończeniu wieczornych czynności liturgicznych. To słowa wciąż aktualne dla współczesnego człowieka. To najpiękniejsze życzenia noworoczne, które składa nam sam Pan Bóg. W tych słowach zapewnia nas o swej obecności, przychylności i pragnieniu szczęścia dla każdego.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił».

PSALM (Ps 67,2-3.5 i 8)

Gdy pracujemy, gdy wkładamy w coś wysiłek, pragniemy zobaczyć owoce naszych działań. Pracą i wysiłkiem jest nasze życie, chcielibyśmy zobaczyć pokłosie naszego życia. Czasem Pan Bóg daje nam taką łaskę i widzimy te efekty. Dobre owoce. Gdy tak jest, złóżmy Bogu dziękczynienie za łaskę oglądania owoców naszego życia!

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ref.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4,4-7)

Duch Święty przypomina nam o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie tylko my, ale też nasi bliźni. Również ci bliźni, którzy są dla nas problemem ‒ to też nasi bracia i siostry. Dlatego nie jest to takie proste nazwać Boga moim Ojcem, bo wtedy muszę przyjąć wszystkich jako braci i siostry. Potrzebna jest nam pomoc Ducha Świętego, który sprawi, że zwrócimy się do Boga: „Abba, Ojcze!”.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2,16-21)

Maryja jest naszą Mamą, jest nam bliska. A jednocześnie Maryja jest dla nas tajemnicą. Ponieważ nosiła w swoim łonie Boga, którego urodziła i któremu dała imię ‒ Jezus. Dla nas określenie Maryi jako Matki Bożej jest oczywiste. A tymczasem ten tytuł przewyższa nasz rozum tak jak określenie Maryi: „Matka dziewicza”. Tajemnica Maryi nie odgradza nas od niej, bo mieści się ona w Sercu Maryi i każdy z nas przytula się do tego Serca.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.
Oto słowo Pańskie.