Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 59 (9 grudnia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

CZY ZAŁOŻYŁEM PŁASZCZ SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ?

W dzisiejszej liturgii słowa prorok Baruch zapowiada ludowi Bożemu, że Pan chce go pokazać innym ludom jako wspaniały, przyobleczony „płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga” i z „koroną chwały Przedwiecznego” na głowie, doznający pokoju, nazwany „chwała pobożności” oraz radujący się tym, że Bóg o nim pamięta. Lud ten – jak wołał Baruch – w odpowiedzi na życzenie Boga winien się nawrócić, „zdjąć z siebie szatę smutku i utrapienia swego”, „podnieść się”, „stanąć na miejscu wysokim” i poddać się wyzwalającej z niewoli zła mocy „słowa Świętego”.
Urzeczywistnienie pragnienia Boga miało sprawić przyjście na ziemię Mesjasza, spełnienie się zapowiedzi danej przez Stwórcę upadłej pierwszej parze ludzkiej, Adamowi i Ewie (por. Rdz 3,15).
Drogą przygotowania się ludu Bożego do przyjęcia zbawczej obecności Mesjasza miało być m.in. spełnienie wezwania św. Jana Chrzciciela – prostowanie ścieżek dla Pana, porzucenie zła i wybór dobra, podjęcie trudu odnowy swego odniesienia do Boga i bliźnich, postępowanie zgodne z poznaną wolą Bożą.
Dzisiejsze słowo Boże mówi nam jasno, że Bóg oczekuje od swych dzieci stylu życia, który dynamicznie przechodzi na wyższy poziom relacji z Nim samym. Wielkość powołania, jakim lud Boży został obdarowany, wyrażona choćby w słowach: „Włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego!” powinna wyzwolić w nas żywą gorliwość w wyznawaniu wiary i służbie Bogu.

ks. Waldemar Seremak – pallotyn

„Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.
(Łk 3,6)