Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok C (fioletowy) Nr 58 (2 grudnia 2012)

Liturgia słowa

Pan Bóg przez Kościół daje nam dar niezwykłego czasu. Adwent ‒ oczekiwanie ‒ to szansa, aby coś zmienić w swoim życiu. Aby zastanowić się nad tym, co jest dla mnie istotne. Gdzie jest Pan Bóg w moim życiu? Czy na pierwszym miejscu, czy tylko jako dodatek? Korzystajmy z szansy Adwentu, wracajmy do Pana Boga!

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 33,14-16)

Rozpoczynamy Oczekiwanie na dzień, w którym spełnią się wszystkie Boże obietnice dane narodowi Izraela. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przyjdzie do swego ludu. Rozpoczynamy także czas, w którym uczymy się czekać na powtórne przyjście Jezusa. Przyjście w chwale w Dniu Ostatnim.

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi:
«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”».

PSALM (Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14)

Jezus powiedział o sobie, że Jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jak tę jedną Drogę odnaleźć, gdy mamy do wyboru tak wiele dróg? Droga Jezusa to szlak Jego Ewangelii: to Prawda, Wierność, Pokora, Zaufanie. Gdy pozwolimy prowadzić się Jezusowi, On naprowadzi nas na właściwą Drogę.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Ref.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
pokornych uczy dróg swoich. Ref.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, *
i objawia im swoje przymierze. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (1Tes 3,12-4,2)

Oczekiwanie na przyjście Jezusa to czas pracy nad sobą. Potrzeba nam umocnić nasze serca, a tym, co daje siłę ludzkiemu sercu, jest miłość. Powinna to być miłość, która jest widoczna w naszych czynach, słowach. Miłość bezinteresowna, miłosierna i cierpliwa.

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 85,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 21,25-28.34-36)

Ostatecznie przyjście Jezusa to także dzień Jego triumfu i tych, którzy byli Mu wierni. W tym dniu będziemy dumni z tego, że należymy do Niego. Nie będzie już miejsca na strach i niepewność. Na razie Jezus daje nam czas, aby odpowiednio się przygotować. Czyste i swobodne serce oraz modlitwa to właściwa droga naszego przygotowania na spotkanie z Jezusem.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».