Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 57 (25 listopada 2012)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG POZWOLIŁ OSĄDZIĆ SIĘ CZŁOWIEKOWI

W dzisiejszej liturgii słowa Chrystus objawia nam, że jest Królem. Tytuł ten nadał Mu Bóg Ojciec. Jako Syn Człowieczy zasiadł po prawicy Boga, gdyż dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu otrzymał nieskończoną władzę i panowanie nad całym światem. Jego królowanie opisują poniższe wyrażenia.
1. Alfa i Omega, czyli posiadający władzę wieczną oraz zdolność i prawo do sprawowania rządów, które nie mają równych sobie w całym wszechświecie. Jest to jedyny Król panujący od początku do końca czasów, wszechmogący, niepodlegający przemijaniu, nieulegający zagładzie, nieomylny.
2. Świadek wierny, Pierworodny umarłych, Władca królów ziemi, czyli Król zwyciężający panowanie śmierci, dający swoim podwładnym nadzieję życia wiecznego i udział w królowaniu.
3. W świetle Ewangelii Chrystus to Król, który w akcie kenozy (ogołocenia) zgodził się, aby zostać osądzony przez człowieka, by objawić prawdę o sobie i o świecie.
Chrystusowe królestwo trwa nadal, pomimo oskarżeń, lekceważenia, niewybrednych ataków. Także dzisiaj powołuje On i włącza do niego każdego człowieka spośród wszystkich narodów, ludów i języków. Powierza nam funkcje Jego rycerzy oraz heroldów (zwiastunów), domaga się, byśmy zawsze byli wiernymi świadkami Jego woli i słów, całkowicie oddanymi służbie prawdy. Słuchanie Jego głosu domaga się nieustannego wyboru między wartościami ziemi i nieba, porzucenia własnych ambicji, planów, a przede wszystkim porzucenia miłości własnej, bo tylko wtedy można wszystko czynić na chwałę Króla i Jego królestwa.

ks. Zbigniew Krzyszowski