Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 50 (14 października 2012)

Wprowadzenie do liturgii

BYĆ MĄDRYM TO OBOWIĄZEK


Pismo św. poprzez księgi mądrościowe poucza nas, że człowiekowi zadane jest poszukiwanie mądrości. Na przykład w Księdze Przysłów spotykamy słowa: „Za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!” (Prz 4,7). Do zdobywania mądrości zachęca nas także w encyklice Fides et ratio bł. Jan Paweł II (por. FeR 6, 7-15, 16-23, 44, 69, 81, 85, 105, 106, 108), a kończąc, woła, abyśmy w jej cieniu budowali dom swój i w nim zamieszkali (por. FeR 107).
Dzisiejsza Liturgia Słowa wyraźnie ukazuje, że mądrość to znajomość prawdy objawionej nam przez Boga oraz zgodne z nią postępowanie. To poznanie i pełnienie woli Bożej. Prawda Boża nas wyzwala, jak naucza bł. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia. Ona dokonuje w człowieku wewnętrznej przemiany, pomaga porzucić zło i wybrać dobro, czyli wejść na Bożą drogę życia (por. ReP 4, 7-8, 10-12, 25-26).
W drugim czytaniu autor Listu do Hebrajczyków mówi, że słowo Boże ukazuje, co jest, a co nie jest godne dziecka Bożego, co należy uczynić, aby pozbyć się wad i przyoblec się w pancerz cnót. Mądrość, której oczekuje od nas Bóg, gwarantuje nam osiągnięcie ostatecznego celu życia, nieba. Pytanie o to, co czynić, aby uzyskać życie wieczne, które zostało postawione Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii, w istocie odnosi się do tego, jak postępować, aby według Boga być mądrym.

ks. Waldemar Seremak - pallotyn