Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 49 (7 października 2012)

Wprowadzenie do liturgii

CZY JAK CHRYSTUS JESTEM DAREM?

W rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto przypomnieć, że bł. Jan Paweł II pod koniec swej encykliki Dives in Misericordia „podniósł głos” i błagał o miłosierdzie Boże dla ludzkości zagrożonej wielorakim złem (DM 15). Jednym z jego przejawów jest utylitarna i przyjemnościowa postawa człowieka ujawniająca się m.in. w niewłaściwym pojmowaniu miłości i w spaczonym stosunku do drugiej osoby: w traktowaniu jej jako środka do zaspokojenia własnych potrzeb, wykorzystywaniu jej, poniżaniu, uprzedmiotowieniu. Taka sytuacja zagraża trwałości i szczęściu pary małżeńskiej oraz rodziny. Prowadzi do rozwodów i małżeństw jedynie kontraktowych, takich na próbę, wolnych związków, a nawet związków homoseksualnych.
Na pytanie faryzeuszy, czy wolno oddalić żonę, skoro Mojżesz zezwalał na list rozwodowy, Pan Jezus wskazuje swym rozmówcom na pierwotną wolę Boga, na to, by mężczyzna i kobieta stanowili jedno, aby trwali w komunii miłości.
Przemiana postaw zagrażających współczesnej rodzinie jest możliwa poprzez otwarcie się na Miłosierdzie Boże, które „objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie [człowieka] w górę” (DM 6) ku prawdziwej miłości polegającej na byciu darem dla żony, męża, dla rodziny, na szukaniu dobra i szczęścia drugiej osoby. Skoro Chrystus w tajemnicy odkupienia wydał się za nas i stał się dla nas darem w Eucharystii, czy i my nie powinniśmy żyć bardziej dla naszych braci i sióstr?

ks. Stanisław Zarzycki – pallotyn

„Szczęśliwy, kto oddaje cześć Panu”.
(Ps 128,1)