Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 37 (22 lipca 2012)

Katecheza

O czytaniu Biblii w Verbum Domini Benedykta XVI

Adhortacja apostolska Verbum Domini Benedykta XVI naucza nas o Słowie Bożym, które „oddało się i «powierzyło» Kościołowi w sposób ostateczny, aby orędzie zbawienia mogło być skutecznie przekazywane w każdym czasie i w każdym miejscu” (Verbum Domini, nr 17). Słowo Boże pisane dużymi literami należy rozumieć jako tożsame z Synem Bożym. Papież podkreśla, że „chociaż Słowo Boże poprzedza i przewyższa Pismo św., to jednak, jako natchnione przez Boga, Pismo zawiera słowo Boże (por. 2Tm 3,16) «w sposób absolutnie wyjątkowy»” (Verbum Domini, nr 17). I choć Benedykt XVI gorąco zachęca do częstego czytania Biblii, to mówi też o potrzebie odpowiedniego przygotowania do jej lektury.
Zapominanie o tym może skutkować albo zlekceważeniem Pisma św. – jak to się zdarzyło w młodości późniejszemu wielkiemu znawcy i miłośnikowi Biblii, św. Augustynowi – albo jego błędnym odczytaniem, co dotknęło wiele wpływowych postaci na przestrzeni wieków i pociągnęło za sobą opłakane skutki.
Papież naucza, że dla poprawnego zrozumienia Pisma św. i właściwego podążania za jego sensem potrzeba osobistego wzrostu w wierze, bo tylko w niej możemy zrozumieć to, co Bóg do nas mówi. Ten zaś wzrost możliwy jest jedynie we wspólnocie Kościoła. O tej zasadzie czytania Biblii mówi nam jeden z rozdziałów adhortacji pt. „Hermeneutyka Pisma Świętego w Kościele”. Już sam tytuł wskazuje na odpowiednie miejsce czytania Biblii, którym jest Kościół, strażnik żywej wiary (por. Verbum Domini, nr 29). Adhortacja przypomina też słowa św. Piotra Apostoła: „żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie” (2P 1,20-11). Benedykt XVI, cytując św. Hieronima, dodaje: „nie możemy nigdy sami czytać Pisma św. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy. Biblia została napisana przez lud Boży i dla ludu Bożego, pod natchnieniem Ducha Świętego. Jedynie w tej komunii z ludem Bożym możemy rzeczywiście dotrzeć z naszym my do istoty prawdy, którą Bóg chce nam przekazać” (Verbum Domini, nr 30).
Biorąc do ręki Pismo św., nie wolno nam o tym zapomnieć. Wszak Świadkowie Jehowy również powołują się na Biblię.

o. Marek Cul – dominikanin