Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 36 (15 lipca 2012)

Katecheza

Celem Boga jest uszczęśliwienie człowieka, czyli o Verbum Domini Benedykta XVI

Świat nasz jest nasycony świetlnym blaskiem Boga. Ten blask chciałby wybuchnąć jak błysk złotych listków; wzbiera, tłoczy się, sączy oliwą kroplistą na nas. Czemu więc ludzkość jest dziś Jemu wroga? Wciąż idą, idą pokolenia pogan.
Być może ten fragment wiersza Gerarda Hopkinsa „Blask Boga”, który mówi o pewnym paradoksie współczesnego świata, towarzyszył Benedyktowi XVI w pisaniu Adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Nie wiemy tego, jednak każdy, kto sięgnie po wspomniany dokument, z pewnością przekona się, jak wiele znaczy proste stwierdzenie, że Bóg mówi do człowieka.
W Verbum Domini Benedykt XVI stara się ukazać, że Pan przemawia do nas na różne sposoby. Świat wprost mieni się blaskiem Jego słowa, które pragnie dotrzeć do człowieka. Co więcej, wskazuje na to, że słowo Boże jest „fundamentem całej rzeczywistości” (Verbum Domini, nr 8), jak twierdzi Apostoł Paweł: „W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). Słowo Boże pozwala nam zrozumieć otaczający nas świat i samych siebie. „Kto zna słowo Boże, w pełni zna również znaczenie każdego stworzenia” (Verbum Domini, nr 10). Słowo Boże nigdy nie przemija i jest czymś, na czym każdy człowiek może bezpiecznie oprzeć swe życie. „Człowiek, budujący na tym słowie, buduje dom własnego życia na skale” (Verbum Domini, nr 10). Słowo Boże to nie tylko głos, w który możemy się wsłuchiwać, to również Twarz, którą możemy kontemplować. „Słowo ma widzialne oblicze Jezusa z Nazaretu” (Verbum Domini, nr 12). Słowo to „jest prawdziwym światłem, którego potrzebuje człowiek” (Verbum Domini, nr 12). Ono zna pragnienia ludzkiego serca i nie tylko im się nie sprzeciwia, ale wprost przeciwnie, oświeca je, a oczyszczając, doprowadza do spełnienia (por. Verbum Domini, nr 23).
To zaledwie kilka spośród wielu innych, wymienionych przez adhortację sposobów, którymi Bóg pragnie dotrzeć do naszego serca. Jednocześnie Pan uzdalnia człowieka do dania na to słowo odpowiedzi. Celem Bożym jest bowiem uszczęśliwienie nas. „Bóg wsłuchuje się w potrzeby człowieka i jego wołanie. Św. Bonawentura stwierdza w Breviloquium: «Owocem Pisma Świętego nie jest cokolwiek, lecz pełnia wiecznego szczęścia»” (Verbum Domini, nr 23).

o. Marek Cul – dominikanin