Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 36 (15 lipca 2012)

Wprowadzenie do liturgii

ZWYCZAJNI A NIEZWYCZAJNI

Ubogim i prostym rybakom znad Jeziora Galilejskiego młody Mistrz powierzył skarb Ewangelii. Mieli głosić słowo Boże, wzywać do nawrócenia, uzdrawiać chorych i wyzwalać z mocy zła. Nakazał, aby dla Boga łowili ludzkie serca. Chrystus dał im kilka wskazówek i wyposażył w swoją moc (Ewangelia).
Podobnie postąpił Bóg, powołując proroka Amosa. Zanim Pan obarczył go misją głoszenia Swego słowa i posłał do tych, którzy nie chcieli Go słuchać, był on zwyczajnym pasterzem nieprzygotowanym do takiej roli (I czytanie). Bóg posiada własne kryteria wyboru, którymi się kieruje, powierzając zadania i funkcje. Wybiera, kogo chce, i zleca misję, kiedy chce. Nieraz wydaje nam się, że Bóg nie zawsze typuje właściwe osoby: najlepiej przygotowanych, najbardziej uzdolnionych, dysponujących odpowiednim autorytetem i posłuchem. Tymczasem Pan objawia swą potęgę i prowadzi swe dzieła, posługując się zwyczajnymi ludźmi.
Św. Paweł natomiast mówi o niezwykłym powołaniu nas wszystkich w Chrystusie. W Nim Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci. Przyjął nas za swoje ukochane dzieci. Grzesznych i słabych uczynił znakiem zbawiającej i przebaczającej miłości w świecie. Naznaczył pieczęcią Ducha Świętego (II czytanie). To powołanie dokonało się nie ze względu na nasze możliwości, uzdolnienia czy też zasługi. Jest ono łaską, podobnie jak dziecięctwo Boże. Otrzymane dary uczą nas wdzięczności i pokory względem naszego Pana. I o taką postawę módlmy się do Niego.

ks. Zbigniew Sobolewski

„Idź, prorokuj do narodu mego”.
(Am 7,15)