Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 35 (8 lipca 2012)

Katecheza

Chrześcijaństwo to nie religia Księgi, czyli o Verbum Domini Benedykta XVI

Myśląc o słowie Bożym, najczęściej mamy na uwadze jakiś fragment Pisma św. Tymczasem Adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini, odwołując się do prologu Ewangelii wg św. Jana, przypomina nam, że za tym pojęciem kryje się znacznie bogatsza treść. W istocie bowiem Słowo Boże to również sam Bóg. Nie można zatem mówić o nim tak jak o słowie ludzkim. Owszem, człowiek wyraża się poprzez swoje słowo, ale nie jest z nim tożsamy. Czasem nawet swoim postępowaniem przeczy temu, co osobiście deklaruje. U Boga słowo nie tylko Go wyraża, ale jest Nim samym. Tę tajemnicę w sposób niedościgniony wyraził św. Jan: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Słowo to istniało, zanim wszystko się stało. Jak zaznacza adhortacja, Słowo Boże istniało przed stworzeniem (por. Verbum Domini, nr 6).
Rozważając prolog Ewangelii wg św. Jana, papież Benedykt XVI wskazuje na chrześcijański obraz Boga oraz wynikający z niego obraz człowieka. Skoro bowiem, jak mówi Biblia, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to nie jest i nie może być nam obojętne, kim jest Bóg, w którego wierzymy. Prolog św. Jana ukazuje nam „Boga w dialogu miłości między Osobami Boskimi i zaprasza nas do uczestnictwa w nim” (Verbum Domini, nr 6).
„Bóg jest miłością” (1J 4,16) powiada wprost Apostoł w innym miejscu. Natomiast miłość Stwórcy wobec człowieka w sposób najpełniejszy objawiła się w tym, że „Słowo stało się ciałem” (J 1,14), to znaczy Bóg stał się w Jezusie Chrystusie człowiekiem. Apostołowie i ci, którzy Go poznali, w swych pismach, zgromadzonych później w zbiorze nazwanym Nowym Testamentem, dali o Nim świadectwo, przekazali nam Jego słowa i czyny. Wierzymy wraz z nimi, że są one słowami i czynami samego Boga, które zostały wyrażone na sposób ludzki. Dlatego taką czcią otaczamy Ewangelie, w których spisano słowa i działania Jezusa. Jednak choć wielką czcią otaczamy święte Pisma, „wiara chrześcijańska nie jest «religią Księgi»: chrześcijaństwo jest «religią słowa Bożego», nie «słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego»” (Verbum Domini, nr 7). Każda niedziela, każda Eucharystia, na której spotykamy się z Chrystusem w Komunii św., stanowi tego faktu przypomnienie.

o. Marek Cul – dominikanin