Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok B (biały) Nr 29 (3 czerwca 2012)

Liturgia słowa

„Ojcu nigdy nie zabrakło Słowa, a Słowu Tchnienia” – tak św. Atanazy wyjaśniał jedność Boskich Osób. Tu, na ziemi, prawda o jednym Bogu w trzech Osobach pozostanie największą tajemnicą naszej wiary. Jakkolwiek wymyka się naszej logice, ale za to wciąga nas w orbitę miłości, która jest więzią doskonałości. Miłość jest mocą oraz darem, które jednoczą wszystko i wszystkich.

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 4,32-34.39-40)

Mojżesz wspomina niezwykłe objawienia w krzaku gorejącym i na Górze Synaj, gdzie Bóg przemawiał z ognia. Ogień jest fantastycznym zjawiskiem zdającym się wynosić człowieka z ziemi: rozdzielany czy łączony, wciąż tak samo płonie; jest przyciągający, lecz jednocześnie trzymający w pewnej odległości; tajemniczy, a wciąż obecny w życiu człowieka. Tak samo jak Trójjedyny.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek od jednego krańca niebios do drugiego jak ten lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg».

PSALM (Ps 33,4-5.6 i 9.18-19.20 i 22)

Psalmista wydaje się sławić to, czego jeszcze w pełni nie rozpoznał. Uwielbia Pana, który ocala od śmierci; wychwala Słowo, przez które powstał świat; opiewa Tchnienie, które wychodzi z ust Bożych. Można w tym dojrzeć majestat Trójjedynego Boga. Wówczas rzeczywiście „dusza nasza oczekuje Pana”, który pozwoli nam rozpoznać się w swoim Synu przez Ducha.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski. Ref.

Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało, *
sam rozkazał i zaczęło istnieć. Ref.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu. Ref.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8,14-17)

Paweł ukazuje nam działanie wszystkich Osób Boskich. Stworzeni na obraz Boga, nosimy Go w sobie jak syn nosi podobieństwo ojca. Chrystus przywrócił nam utracony dar dziecięctwa Bożego przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Duch Święty uzdalnia nas do tego, abyśmy rzeczywiście mogli wołać do Boga: Ojcze. W ten sposób Trójjedyny Bóg udziela nam swych darów.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ap 1,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 28,16-20)

Jezus rozsyła uczniów, aby chrzcili w imię Trójcy Świętej. Odtąd człowiek, który został ochrzczony, ma wiedzieć, kim jest, do kogo przynależy i jak ma postępować. Jest on obrazem Boga Ojca, który jest miłością; należy do Chrystusa, który za niego umarł i dla niego zmartwychwstał; ma postępować według Ducha, Pana i Ożywiciela, który obdarza jednością.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».