Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok B (biały) Nr 26 (13 maja 2012)

Wprowadzenie do liturgii

MIŁOŚĆ – DAR I ZOBOWIĄZANIE

Słowo Boże przypomina nam dzisiaj dwie zasadnicze prawdy. Pierwsza odsłania najgłębszą tajemnicę Boga. Św. Jan streścił ją, pisząc: „Bóg jest miłością”. Cała historia zbawienia, poczynając od dzieła stworzenia, jest historią uprzedzającej, cierpliwej i przebaczającej miłości Bożej. Nikt nie kocha człowieka tak mocno jak On. Dowiódł tego Jezus, oddając swe życie za zbawienie świata. Miłość jest darem niczym niezasłużonym. Nie „my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego”. (II czytanie). Jak przekonał się św. Piotr w domu Korneliusza, „Bóg nie ma względu na osoby”. Prawo do Jego miłości mają wszyscy ludzie, gdyż „w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (I czytanie).
Druga prawda uczy, że miłość Boża ma moc zobowiązującą. Obdarowani miłością mamy się nią dzielić z bliźnimi. Chrystus polecił nam: „Wytrwajcie w miłości mojej”. W jaki sposób? Zachowując przykazania (Ewangelia). Tak więc miłość to nie tylko deklaracje, uczucia lub pragnienia. Ona wyraża się zawsze w konkretnych słowach i czynach. Miłość można dostrzec zarówno w modlitewnym zjednoczeniu z Bogiem, jak i w codziennych postawach oraz wyborach. Ona ma moc przemieniającą, uszlachetnia nas, czyni przyjaciółmi Chrystusa, rodzi do nowego życia, radości i pokoju.
A zatem dziękujmy Bogu za dar Jego miłości, która opromienia nasze życie. I starajmy się naśladować Chrystusa, biegnąc ścieżką Jego przykazań.

ks. Zbigniew Sobolewski

„Oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.”
(J 15,15)