Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok B (biały) Nr 1 (2 stycznia 2012)

Liturgia słowa

Rozpoczynamy Nowy Rok wraz z Maryją, Matką Boga. Ten tytuł – po grecku Theotókos – został jej uroczyście nadany przez Sobór w Efezie w 431 roku. Kościół potwierdził tym samym wiarę pierwszych pokoleń chrześcijan widzących w osobie Maryi tą, za przyczyną której Syn Boży stał się człowiekiem. Istnieje też tradycja wiążąca datę dzisiejszej uroczystości z ósmym dniem od narodzenia Jezusa. Wtedy to prawo żydowskie nakazywało dokonać obrzezania nowonarodzonego chłopca.

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6,22-27)

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam słowa, które Bóg za pośrednictwem Mojżesza przekazał Aaronowi i jego synom, aby nimi błogosławili Izraelitów. Błogosławieństwo Aaronowe, zwane również Błogosławieństwem Kapłańskim należy do najstarszych fragmentów Pisma Świętego, jakie udało się dotychczas odnaleźć archeologom. To również jeden z najpiękniejszych tekstów, w których człowiek – pouczony przez samego Boga – prosi o Jego opiekę i prowadzenie.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił».

PSALM (Ps 67,2-3.5 i 8)

Psalmista wyraża wielkie pragnienie otrzymania Bożego błogosławieństwa. W jego pieśni możemy usłyszeć echo Błogosławieństwa Kapłańskiego z pierwszego czytania. Przejawem błogosławieństwa jest dar życia i płodności. Dlatego Ojcowie Kościoła będą odnosili wersety tego psalmu do Dziewicy Maryi, którą symbolizuje ziemia wydającą zbawczy owoc – Jezusa Chrystusa.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami
i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ref.

Niech się narody cieszą i weselą, †
że rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4,4-7)
Św. Paweł streszcza dzieło zbawienia, które dokonało się w Chrystusie. W tej świętej historii szczególne miejsce zajmuje Maryja. Czas mógł się wypełnić dopiero wówczas, gdy z jej łona narodził się Mesjasz.

Czytanie z Listu
świętego Pawła Apostoła
do Galatów
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze!». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Oto słowo Boże.
W. Bogu niech będą dzięki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1,1-2)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 2,16-21)
Ewangelia opowiada nam o nadaniu imienia Jezusowi, o Maryi, która w milczeniu i cichości matczynego serca rozważa tajemnicę swojego Syna oraz o pasterzach, którzy pełni entuzjazmu opowiadają w drodze o wszystkim, co słyszeli i widzieli. W centrum jest Jezus. Tak jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, każdy z nas spotyka Go na swojej drodze życia i w osobisty sposób odpowiada na Jego wezwanie.

Słowa Ewangelii
według świętego Łukasza
W. Chwała Tobie, Panie.
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.