Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 52 (23 października 2011)

Wprowadzenie do liturgii

TRZY POLA DZIAŁANIA

Pamiętając o nakazie Chrystusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19), wszyscy jesteśmy zobowiązani do dzielenia się wiarą, która – jak zauważa św. Paweł Apostoł – „działa przez miłość” (Ga 5,6). Miłość zaś jest pierwszym i największym przykazaniem Bożym, o czym przypomina dzisiejsza Ewangelia (por. Mt 22,36-39). A więc wiara i miłość idą ze sobą w parze. Miłość przynagla nas, abyśmy dzielili się wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego. Najpierw z tymi, którzy żyją obok nas. Wielu być może nie poznało jeszcze Chrystusa i Jego nauki. Wśród nich mogą być również cudzoziemcy, którzy osiedlają się w naszym kraju. Na straży ich praw stoi słowo Boże z dzisiejszego pierwszego czytania (por. Wj 22,20-25). Nie można bowiem nikomu głosić Chrystusa, dopuszczając się jednocześnie wobec niego jakiejś niesprawiedliwości. I to jest pierwsze pole naszego działania misyjnego.
Drugim polem tegoż działania są narody mieszkające z dala od naszych granic. Kto wierzy w Chrystusa, temu nie może być obojętny los ludów, które jeszcze nie przyjęły wiary w Zbawiciela, bo przecież również za nie Jezus umarł na krzyżu.
Ponadto dzisiaj spotykamy ludzi, a nawet całe narody wymagające ponownej ewangelizacji i o nich także musimy pamiętać jako o trzecim polu działania misyjnego.
Kto naprawdę kocha Boga i bliźniego, ten będzie chciał i starał się pomagać na wszystkich tych polach.

o. Marek Cul – dominikanin

„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
(Mt 22,39)