Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 40 (7 sierpnia 2011)

Liturgia słowa

Bóg jest dla nas tajemnicą. Jawi się nam jako Stwórca i Władca natury, a w Jezusie objawia się poprzez pokorną i delikatną miłość. Prośmy o taką otwartość naszych serc, abyśmy nie przeoczyli Bożej obecności w naszym życiu. On wyciąga swą rękę, aby obdarzyć nas zbawieniem i oczekuje na naszą odpowiedź wiary.

PIERWSZE CZYTANIE (1Krl 19,9a.11-13)

Prorok Eliasz i jemu współcześni identyfikowali potęgę Boga z mocą żywiołów i pełnych grozy zjawisk. Człowiek odkrywał wówczas swoją małość i kruchość. Stając na górze Horeb, Eliasz oczekiwał właśnie takiego objawienia się Boga. Ale Bóg nie był w tym obecny. Dopiero szmer łagodnego powiewu objawił przyjście Pana. Eliasz rozpoznał Boga, który pomimo swej wielkiej potęgi przychodzi do człowieka w sposób dyskretny i delikatny.

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana».
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

PSALM (Ps 85,9ab-10.11-12.13-14)

Bóg przychodzi do nas, przynosząc nam swoją łaskę i dar zbawienia. Aby ten dar mógł się zrealizować, potrzeba jednak otwartości ze strony człowieka. Pan otwiera niebiosa i zstępuje do nas, ale oczekuje naszej wierności, która przyjmie Jego obdarowanie. Aby wydać owoc łaski, trzeba usłyszeć i przyjąć dobrą nowinę, że Bóg jest blisko.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi. Ref.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Ref.

Pan sam obdarza szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 9,1-5)

Święty Paweł w Liście do Rzymian wyraża swój głęboki ból z powodu nierozpoznania Chrystusa przez jego braci według ciała, pochodzących z narodu żydowskiego. Naród wybrany stał się dziedzicem obietnic Bożych i przedmiotem Bożego upodobania, z niego pochodził też Jezus Chrystus jako człowiek. Przyzwyczajeni do tajemniczego i niewidzialnego Pana, nie odkryli Jego pokornej miłości objawionej w Jezusie.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 130,5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 14,22-33)

Uczniowie pozostawieni na jeziorze doświadczają momentu przerażenia i zmagania się z potęgą żywiołu. Nad ranem, gdy już opadają z sił, przychodzi Jezus. Jego obecność uspakaja wzburzone fale, porywczy wiatr i zalęknione serca uczniów. Jezus jest Bogiem, który panuje nad naturą, ale by przyjąć dar Jego mocy potrzeba ufnego zawierzenia. „Czemu wątpisz, małej wiary?” – te słowa skierowane do Piotra mają nauczyć nas zaufania delikatnej opiece Bożej, która – choć często jest przez nas niezauważona – ratuje nas w momencie próby.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się».
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie».
A On rzekł: «Przyjdź».
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie».
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?». Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».