Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok A (biały) Nr 32 (19 czerwca 2011)

Liturgia słowa

Nasze życie chrześcijańskie rozpoczyna się chrztem w imię Trójcy Świętej. Dzień rozpoczynamy w imię Trójcy Świętej, każdą modlitwę rozpoczynamy w imię Trójcy Świętej, podróż rozpoczynamy w imię Trójcy Świętej i wiele innych czynności także.
„Nie zacząłem jeszcze myśleć o Jedności, a już Trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem jeszcze myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie Jedność” – mawiał św. Grzegorz z Nazjanzu. Ilekroć budzimy się lub wchodzimy w różne czynności dnia w imię Trójcy Świętej, to samo doświadczenie może stać się także naszym osobistym doświadczeniem.

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 34,4b-6.8-9)

Wewnętrzne życie Osób Trójcy Świętej pozostaje dla człowieka tajemnicą. Jednak poprzez wiele pokoleń, zaczynając od pierwszego objawienia się Abrahamowi w Ur, wewnętrzne życie Trójcy Świętej przelewa się w życie ludzi. Są to zdroje miłości, wierności, miłosierdzia, wielorakiej łaski, których świadkami są w dzisiejszej liturgii Mojżesz i jego lud.

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma, i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność».
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem».

PSALM (Dn 3,52.53a.54a.55ab.56a) 

Trzej młodzieńcy z Księgi Daniela złamali królewski rozkaz oddania czci złotemu posągowi. Za to, że chcieli pozostać wierni Bogu zostali ukarani wrzuceniem do rozpalonego pieca. Tam, ocaleni przez Anioła Bożego, nie przestają błogosławić Boga. Błogosławić to mówić dobrze. Jest to wspaniały sposób modlitwy, z którego tchnie pragnienie obdarowania Boga dla Niego samego: miłością, bezinteresownym oddaniem, wdzięcznością, uznaniem, całym dobrem, do którego zdolny jest człowiek otoczony uprzednio błogosławieństwem Pana.

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie,
Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię, *
pełne chwały i świętości. Ref.

Błogosławiony jesteś
w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś
na tronie Twego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty,
który spoglądasz w otchłanie,
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (2Kor 13,11-13)

Łaska Pana Jezusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego, to tajemnica wspólnoty chrześcijańskiej, wewnątrz której dzieją się wielkie dzieła Boże.

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ap 1,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (J 3,16-18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony. A Syn realizuje swoje posłannictwo, ponieważ został namaszczony Duchem Świętym. Jak cenny jest człowiek skoro o jego zbawienie zabiega cała Trójca Święta.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».