Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 22 (24 kwietnia 2011)

Liturgia słowa

Świętujemy pierwsze i największe święto chrześcijaństwa, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wszystkie wydarzenia historii zbawienia sprzed narodzenia Jezusa w ludzkim ciele, jak i każda chwila Jego ziemskiego życia zmierzały do tego niedzielnego poranka zwycięstwa. Wypełnia się zbawienie, które jest faktem nieodwołalnym. Potrzeba jednak naszej wiary i współpracy z łaską, aby dar zbawienia stał się również naszym udziałem. W tym duchu przeżywajmy tę radosną Eucharystię.

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10,34a.37-43)

Najważniejszą prawdą, którą Kościół głosi od momentu zesłania Ducha Świętego, jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, wcielonym Bogu, Zbawicielu zabitym przez ukrzyżowanie i zmartwychwstałym. To jest fundament chrześcijańskiej wiary i orędzie nadziei, jakie chrześcijanie niosą światu. Dziś w gronie świadków żyjącego Pana jesteśmy także my sami, do nas należy głoszenie Ewangelii i przekazanie radosnej nowiny kolejnym pokoleniom.

 Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Gdy Piotr przybył do domu Centuriona w Cezarei, przemówił: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

PSALM (Ps 118,1-2.16-17.22-23) 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest powodem do wielkiej radości. Bóg zrealizował swoje obietnice wobec wszystkich ludzi wszystkich czasów. Radosny śpiew dziękczynnego psalmu jest również głoszeniem cudu zwycięstwa Boga nad śmiercią, grzechem i piekłem.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
lub:        Alleluja, alleluja, alleluja.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki». Ref.

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żył będę *
i głosił dzieła Pana. Ref.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach. Ref.

DRUGIE CZYTANIE  (Kol 3,1-4)

Prawdziwy czciciel zmartwychwstałego Chrystusa wyznaje swoim życiem, że On jest rzeczywistym Zwycięzcą i Zbawicielem. Rozpacz, zniechęcenie, zgoda na grzech, upatrywanie nadziei tylko w rzeczach przyziemnych… nie przystoją chrześcijaninowi, bo on jest zwrócony ku niebu, dokąd podąża za zmartwychwstałym Panem. 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. 

SEKWENCJA
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1Kor 5,7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 EWANGELIA (J 20,1-9)

Nikt przed Chrystusem nie powstał z martwych. Kiedy więc Jezus mówił o tym do swoich uczniów, ci nie rozumieli Jego słów aż do niedzielnego poranka. Rzeczywistość pustego grobu zaskoczyła Marię Magdalenę, Jana i Piotra. Jednak widok płócien pogrzebowych i chusty, które nie skrywały w sobie ciała Mistrza, pozwolił apostołom zrobić krok w stronę wiary w zmartwychwstanie. Powoli, z oporem przeciera się w nich droga, którą do ich serc przybędzie zmartwychwstały Jezus i ostatecznie pokona zwątpienie, lęk i niepewność. 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.