Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok A (fioletowy) Nr 14 (20 marca 2011)

Wprowadzenie do liturgii

JEGO SŁUCHAJCIE

W dzisiejszym pierwszym czytaniu oraz w Ewangelii mowa jest o objawieniu przez Boga Jego woli. W Księdze Rodzaju wyrażona została ona w słowach zaadresowanych do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej (…) do kraju, który ci ukażę”, a w Ewangelii – wypowiedzianych do Piotra, Jakuba i Jana: „To jest mój Syn umiłowany, (…) Jego słuchajcie”. Bóg objawił swą wolę tym, których wybrał i wezwał do wypełnienia zleconego im zadania. Oczekiwał On od swoich wybranych pełnego posłuszeństwa. Zachętą do spełnienia tego, do czego wzywał Abrama, były obietnice błogosławieństwa i łaski, ale też ostrzeżenia. Wezwanie do słuchania Chrystusa, które usłyszeli Apostołowie, zaadresowane jest do każdego członka Kościoła. Chodzi o poznawanie treści mesjańskiego orędzia Jezusa, a także o życie zgodne z jego treścią, tak by było podobne do życia samego Chrystusa.
Otwarcie się na Wcielone Słowo Boże i ukierunkowanie na królestwo Boże zaowocuje wewnętrzną przemianą serca i przemianą życia, porzuceniem dawnego człowieka i przyobleczeniem nowego, pojednaniem nawróconego i pokutującego człowieka z Bogiem, z bliźnimi, z sobą samym oraz ze światem natury. Do tego właśnie tęskni serce każdego człowieka, tego potrzeba rozbitemu światu i tego pragnie dla ludzi Pan Bóg, jak wymownie nauczał Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia (por. ReP 3-4,7-12).

ks. Waldemar Seremak – pallotyn

„Twarz Jego zajaśniała jak słońce”.
(Mt 17,2)