Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 5 (16 stycznia 2011)

Wprowadzenie do liturgii

UCZESTNICZYĆ W ŚWIATŁOŚCI

Dzisiejsze czytania kierują naszą uwagę ku Osobie Mesjasza, w którego usta Pan „włożył pieśń nową” (Ps 40,4). Wielki prorok Izajasz sięga jeszcze dalej i głębiej w sferę obszaru posłannictwa Mesjasza, pisząc: „Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49,6). Światłość stanowi niezaprzeczalny atrybut Boga, więc przepowiadany tu Zbawiciel jest zarazem Synem Bożym.
Pan Jezus podczas swego trzyletniego nauczania na ziemi palestyńskiej niejednokrotnie wskazywał na Siebie jako na Światłość świata. Kto żyje Nim i w Nim, ten widzi, gdyż uczestniczy w Światłości. Oprócz światła materialnego, istnieje jeszcze światło duchowe, za pomocą którego człowiek – mając do dyspozycji inteligencję i uczucia – rozpoznaje byty bezcielesne. Światłość Boża jest dla ducha źródłem życia wiecznego. W niej jest mądrość i uświęcenie.
Św. Jan Ewangelista ukazuje nam niezwykłe spotkanie Pana Jezusa z synem Zachariasza i Elżbiety. Jan Chrzciciel, uświęcony już w łonie swej matki światłem Ducha Świętego, żył nieustannie w Światłości. Dzięki temu, że kochał i rozumiał Światłość, bez trudu rozpoznał w Jezusie Syna Bożego, nazywając Go Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. W określeniu tym została zawarta cała istota misji ewangelizacyjnej i prawda o Mesjaszu.
Dzisiaj Bóg pyta każdego z nas, czy mamy otwarte oczy, czy ujrzeliśmy Jezusa i Jego działanie i czy jesteśmy gotowi świadczyć o Nim.
 

ks. Zbigniew Krzyszowski

„Daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.
(J 1,34)