Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 62 (26 grudnia 2010)

Liturgia słowa

Ewangelie nie przekazują wielu informacji, które zaspokajałyby naszą ludzką ciekawość dotyczącą wczesnych lat życia Jezusa. Nie mówią prawie nic o Jego pobycie w Nazarecie, gdzie się wychował. Jednak w niedzielę Świętej Rodziny nasze myśli kierujemy właśnie ku temu miejscu. Kontemplacja tajemnicy życia ukrytego w Nazarecie, które wiedli Maryja, Józef i Jezus, pomaga nam zjednoczyć się z Chrystusem w najbardziej zwyczajnych i codziennych sprawach życia.

PIERWSZE CZYTANIE (Syr 3,2-6.12-14)

Biblijny mędrzec Syracydes przypomina nam dzisiaj o nakazie szacunku i troski wobec rodziców. To nie tylko obowiązek wynikający z jednego z Bożych przykazań, ale również gwarancja życiowego powodzenia. Bóg nie zapomni miłosierdzia świadczonego wobec starszych i chorych rodziców, a każdy dobry czyn wobec nich ma moc gładzić grzechy.

Czytanie z Księgi Syracydesa

Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

PSALM (Ps 128,1-2.3.4-5)

Dzisiejszy psalm, aby wyrazić błogosławieństwo życia rodzinnego, posługuje się prostymi obrazami, bliskimi zwłaszcza ludziom pracującym na roli. Są to: płodna latorośl czy sadzonki oliwek. Gwarantem błogosławieństwa jest bojaźń Boża, czyli cześć oddawana Bogu i wierność Jego przykazaniom.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, *
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Ref.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki *
dokoła twojego stołu. Ref.

Oto takie błogosławieństwo dla męża, *
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, *
oglądaj pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Kol 3,12-21)

Miłość w życiu małżeńskim i rodzinnym winna odznaczać się serdecznym miłosierdziem, dobrocią, pokorą, cichością, sprawiedliwością, przebaczeniem i cierpliwością w znoszeniu trudów. Św. Paweł zachęca, abyśmy wszystko robili na chwałę Bożą, w imię Jezusa Chrystusa. Napomina też małżonków, aby byli wierni swojemu powołaniu.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.
Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3,15a.16a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa
z całym swym bogactwem.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 2,13-15.19-23)

Ucieczka do Egiptu i rzeź niewinnych dzieci ukazują, że niemal od pierwszych chwil życia Jezusa ciemności sprzeciwiają się światłu. Odtąd całe Jego dalsze życie będzie przebiegało pod znakiem sprzeciwu i prześladowania, którego najdramatyczniejszym akordem będzie męka i śmierć krzyżowa.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: «Nazwany będzie Nazarejczykiem».