Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok C (biały) Nr 28 (30 maja 2010)

Wprowadzenie do liturgii

MĄDROŚĆ


Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam piękny hymn, który Boska Mądrość wyśpiewuje przed wiernymi (Prz 8,22-31). Akt stwórczy Boga opisany jest jako arcydzieło dokonane przez Stworzyciela przy pomocy Mądrości – uosobionego Boskiego przymiotu. Stworzyciel przedstawiony jest jako architekt lub artysta, zaangażowany całym duchem i ciałem w swe dzieło. Wstępując w stworzenie, staje się On źródłem ludzkiej mądrości oraz kosmicznej harmonii.
Tak zwana „literatura mądrościowa” ma na celu ukazanie, jak w pełni przeżywać więź z Bogiem, ze swym bliźnim i ze światem. Pragnie pomóc odkryć tajemniczą doskonałość ukrytą w rzeczach, a także usiłuje wyjaśnić i złączyć na nowo rozdarcia, jakie zło powoduje w tkaninie stworzenia. W NT mądrość – po grecku sophía – jest Boskim przymiotem, który odnosi się do Chrystusa, jako że On jest „mocą i mądrością Bożą” (1Kor 1,24). Hymn z 8 rozdziału Księgi Przysłów staje się więc podstawą, na której opiera się hymn ku czci Chrystusa, otwierający List do Kolosan (Kol 1,15-20). Jezus bowiem ukazuje się tam w swej funkcji Stwórcy i Odkupiciela całego bytu […]30); Duch także zbawia nas poprzez swoje dary. Tak więc, już dzięki samemu pojęciu mądrości możemy mówić o Trójcy Świętej i Jej działaniu w świecie oraz w historii.

abp Gianfranco Ravasi, „Odkrywanie Słowa”, Częstochowa 2002