Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej Rok A (biały) Nr 14 (28 marca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

CZYŃCIE TO NA MOJĄ PAMIĄTKĘ!

Dzień Pański
'Ilekroć (...) spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie" (1 Kor 11, 26). Apostoł wzywa nas, abyśmy nieustannie upamiętniali tę tajemnicę i zachęca, abyśmy każdego dnia pełnili misję świadków i głosicieli miłości Ukrzyżowanego, oczekując Jego powtórnego przyjścia w chwale. W jaki sposób mamy sprawować pamiątkę tego zbawczego wydarzenia? Jak żyć w oczekiwaniu na powrót Chrystusa? Przed ustanowieniem sakramentu swojego Ciała i Krwi Chrystus, pochylając się i klękając w postawie niewolnika, umywa w Wieczerniku nogi Apostołom. (...) Zaraz potem (...) wyjaśnia sens swojego gestu: 'Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi" (J 13, 14). Te słowa, łączące tajemnicę eucharystyczną z posługą miłości, można uważać za wprowadzające do ustanowienia kapłaństwa służebnego. Przez ustanowienie Eucharystii Jezus przekazuje Apostołom sakramentalny udział w swoim kapłaństwie (...). Z kolei także Apostołowie stają się sługami tej wielkiej tajemnicy wiary, która ma trwać do skończenia świata. Stają się również sługami tych wszystkich, którzy w tym wielkim darze i tajemnicy będą mieli udział. (...) Eucharystia, kapłaństwo i nowe przykazanie miłości to wiecznie żywa pamiątka, którą kontemplujemy w Wielki Czwartek.

Jan Paweł II

O Najświętsza Ofiaro za grzechy. Ufamy Tobie. (m. E. Brańka)