Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - MSZA ŚW. W DZIEŃ Rok C (biały) Nr 18 (4 kwietnia 2010)

Wprowadzenie do liturgii

UJRZAŁ I UWIERZYŁ

Ewangelia dnia dzisiejszego wyraźnie eksponuje dwa fakty: stwierdzenie przez św. Piotra i św. Jana, iż grób, w którym złożono Ciało Jezusa z Nazaretu, jest pusty oraz przemianę, jaka dokonała się w apostołach pod wpływem tego, co zobaczyli. Obaj uczniowie uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa i pojęli zapowiedzi, że miał On powstać z martwych. Bardzo wymowne są tutaj słowa: „Ujrzał i uwierzył”, odnoszące się wprost do św. Jana, a pośrednio do św. Piotra. O tej chwili oni, a wkrótce też pozostali apostołowie, stali się świadkami Zmartwychwstania. Głosili, że Jezus żyje i jest zwycięzcą nad grzechem i jego skutkiem, czyli śmiercią.
Jan Paweł II, w Encyklice Dives in misericordia, przypomniał nam, że chrześcijanie winni gruntownie wniknąć w misterium paschale (por. DiM 7). W znaku krzyża i pustego grobu objawiona została szczególna potęga miłości miłosiernej Boga do ludzi, to, że Jego miłość jest potężniejsza niż grzech i śmierć. Pusty grób „stanowi końcowy znak misji mesjańskiej, znak wieńczący całokształt objawienia miłości miłosiernej, w świecie poddanym złu. (…) równocześnie znak zapowiadający «niebo nowe i ziemię nową» (Ap 21,1)” – (DiM 8). Pusty grób mówi o tym, że Ten, który przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc (por. Dz 10,38), „w sposób radykalny doznał na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, która jest potężniejsza, niż śmierć” (DiM 8), a zarazem objawił, że jest niewyczerpalnym źródłem miłosierdzia, do którego dostęp toruje nam Kościół (por. DiM 13-15).

ks. Waldemar Seremak – pallotyn

„Szukajcie tego, co w górze”.
(Kol 3,1)