Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok A (biały) Nr 1 (1 stycznia 2010)

Liturgia słowa

Wcielenie Syna Bożego stało się początkiem naszego zbawienia – Bóg przyszedł do swego ludu. Wszyscy, którzy Go przyjmują, doświadczają głębokiego pokoju, płynącego z coraz pełniejszego poznania Boga. W szczególny sposób czyniła to Matka Jezusa, stając się dla nas wzorem kontemplowania Pana. Możemy doświadczyć obecności Boga, słuchając Jego słów i przyjmując Go w Komunii św. On staje się dla nas źródłem pokoju. Ubogaceni Bogiem, możemy iść do świata, który potrzebuje pokoju.

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6,22-27)

Wzywanie imienia Boga nad ludźmi oznacza oddanie ich Bogu pod opiekę. To zadanie Pan powierzył w szczególny sposób kapłanom, poprzez których chce obdarzać ludzi swoim błogosławieństwem, czyli łaską. Bóg czuwa nad tymi, którzy – powierzając Mu siebie – wyrazili zgodę, aby realizował w nich swój zbawczy plan.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił».

PSALM (Ps 67,2-3.5 i 8)

Losy świata są ostatecznie w ręku Boga. Choć jest On Panem wszechświata, jest także bliski człowiekowi, który świadomy tego prosi o Jego błogosławieństwo. Człowiek wie, że to Bóg jest prawdziwym źródłem zbawienia i wszelkiego dobra. Wołanie to nie pozostaje bez odpowiedzi, gdyż Bóg pozwala się poznać i objawia swą wolę, by człowiek pełniąc ją przybliżał się do Niego i otrzymał zbawienie.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ref.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4,4-7)

Chrześcijanin nie jest niewolnikiem, lecz dzieckiem Bożym. Łaskę tę zawdzięcza Chrystusowi. Syn Boży, rodząc się z Maryi, wszedł w konkretną sytuację człowieka, w sytuację jego niewoli, aby go z niej podnieść i uczynić dzieckiem Bożym. Zostaliśmy przez Niego wyzwoleni, nadto posiadamy Jego Ducha, który pozwala nam trwać w jedności z Ojcem i mówić do Niego: Abba – Tatusiu.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2,16-21)

Bóg łaskawie nawiedził swój lud i objawił ludziom swe miłosierdzie – dał największy z darów, jakim jest Jednorodzony Syn. Jego to ujrzeli pasterze przybyli do Betlejem i głosili Go wszystkim napotkanym ludziom. Maryja słuchała tych słów i zachowywała je w sercu, zgłębiając tajemnicę Bożej dobroci.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.