Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Rok C (biały) Nr 60 (25 grudnia 2009)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA SŁOWA


Słowo kojarzy się nam z wyrazem, ale w mentalności semickiej, słowo to przede wszystkim wydarzenie albo sprawa. Takim wydarzeniem jest stworzenie świata, misja proroków, wreszcie sam Chrystus. „Prolog” Ewangelii św. Jana jest hymnem o Słowie, którym jest Chrystus.
Zasadą wszystkiego jest to, że Bóg stworzył świat. W „Prologu” Słowo wyznacza początek wszystkiego i zasadę wszystkiego, co spełnia się w całym planie zbawczym. Historia Słowa to przede wszystkim objawienie życia, a dalej uniżenie się Słowa aż do faktu, że Ono stało się ciałem i zamieszkało między nami. Mojżesz dał tylko Prawo, natomiast Chrystus daje łaskę i prawdę, a więc daje odkupienie. Chrystus daje obraz Ojca, bo przed Nim Ojca nikt nie widział.
Słowo, które zstępuje, jest także Słowem, które powraca, jak deszcz, który zrasza ziemię i znów powraca, ażeby ożywiać ją kolejnym darem. Chrystus, gdy wypełnił swoją misję wobec ludzi, wraca do Ojca, aby znów służyć człowiekowi. Autor Listu do Hebrajczyków
pisze, iż Bóg stworzył wszystko swoim potężnym Słowem i tym potężnym Słowem wszystko podtrzymuje.
Boże Narodzenie ukazuje Chrystusa w Jego ziemskim posłaniu, ale trzeba nam wychylić się ponad to, co jest tylko żłóbkiem, grotą, upokorzeniem Syna Człowieczego. Trzeba zobaczyć także drogę Jego chwały, która zaczyna się w Betlejem. Stąd też, niech Boże Narodzenie będzie dla nas okazją, byśmy klękając przy żłóbku, umieli dostrzec zawsze ten wielki Majestat Bożej prawdy, która zbawia człowieka.

 

bp Jan Bernard Szlaga