Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 43 (6 września 2009)

Liturgia słowa


Jezus, którego spotykamy na Eucharystii, ma moc dokonywania cudów. Niegdyś dotykał ludzi uzdrawiając ich. Dziś dotyka nas, gdy przyjmujemy Go w Komunii świętej, by uzdrawiać nasze dusze i ciała. Rozpoczynając uczestnictwo w tym eucharystycznym spotkaniu, otwórzmy serca na uzdrawiające działanie Bożej łaski.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 35,4-7a)
Znękanemu narodowi wybranemu prorok Izajasz przepowiada potężne przyjście Boga i Jego interwencje. Gdy Pan przyjdzie, będzie dokonywał uzdrowień i pokona wszelkie zło. Zapowiedź ta znalazła swe pierwsze wypełnienie w przyjściu Chrystusa, a ostatecznej realizacji doczeka się przy końcu czasów.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza


Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić».
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie.
Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynice wód.
PSALM (Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10)
Psalmista uwielbia dobroć Boga, która ujawnia się między innymi w uzdrowieniach i pieczołowitej trosce o ubogich. Włączmy się w śpiew uwielbienia, dziękując Bogu za dobro, które czyni w naszym życiu.
[c1]Refren:[/c1] Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. [c1]lub:[/c1] Alleluja. On wiary dochowuje na wieki, [c1]*[/c1] uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, [c1]*[/c1] wypuszcza na wolność uwięzionych. [c1]Ref.[/c1] Pan przywraca wzrok ociemniałym, [c1]*[/c1] Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, [c1]*[/c1] Pan strzeże przybyszów. [c1]Ref.[/c1] Ochrania sierotę i wdowę, [c1]*[/c1] lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki, [c1]*[/c1] Bóg twój, Syjonie przez pokolenia. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Jk 2,1-5)
W naszym postępowaniu winniśmy kierować się sprawiedliwością, a nie mieć względu na osoby. Święty Jakub przestrzega czytelników swego listu przed obłudą i zachęca do troski o ubogich. Wezwanie to aktualne jest także dziś, w świecie, w którym żyjemy.

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła


Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi, w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: «Usiądź na zaszczytnym miejscu», do ubogiego zaś powiecie: «Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego», to czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,23) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.


Jezus głosił Ewangelię o królestwie


i leczył wszelkie choroby wśród ludu. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (Mk 7,31-37)
Św. Marek opowiada o uzdrowieniu przez Jezusa człowieka głuchoniemego. Chrystus i dziś, w tej Eucharystii, pragnie dotknąć naszych uszu, byśmy mogli usłyszeć słowo Boże. Pragnie rozwiązać nasz język, byśmy głosili Jego dzieła. Niech uzdrawiająca łaska Jezusa spotka się z otwartością naszego serca.

Słowa Ewangelii według świętego Marka


Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: «Otwórz się». Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».