Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Rok B (biały) Nr 62 (25 grudnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

DAR POKOJU

Słowo „pokój” to jakby wielki skrót całej Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny, którą przyniósł nam Jezus Chrystus. On jest tym, o którym prorokował Micheasz: A Ten będzie pokojem (Mi 5, 1). Wcielone Słowo, umiłowany Syn Boga Ojca, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek jest Pokojem i zarazem jego źródłem. Rodząc się w stajni betlejemskiej, Jezus przybył, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju (Łk 1, 79).
Współczesny świat na swój sposób szuka pokoju, ale łatwo zadowala się jego fałszywą postacią. Wierzyć, że to Jezus jest prawdziwym Pokojem nie jest więc dzisiaj ani łatwe, ani popularne. Im bardziej świat, w którym żyjemy, staje się światem zakłamania, manipulacji i zwodzenia ludzkich serc na manowce zła i grzechu, tym trudniej poszczególnym osobom i całym środowiskom kierować swoje kroki na drogę Bożego
bp Zygmunt Zimowski „Słowo przyszło do swej własności (…). Tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. (J 1, 11-12) [img(lewo" href="images/dzien/229.jpg][c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" _fcksavedurl="images/dzien/229.jpg][c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">bp Zygmunt Zimowski „Słowo przyszło do swej własności (…). Tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. (J 1, 11-12) [img(lewo" alt="" src="images/dzien/m229.jpg][c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" _fcksavedurl="images/dzien/m229.jpg][c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 62 • ROK B (biały) 25 grudnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – N. Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl