Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok B (biały) Nr 1 (1 stycznia 2009)

Katecheza

THEOTOKOS

Sobór Nicejski w 325 r. sprecyzował wiarę w bóstwo Jezusa Chrystusa, a I Sobór Konstantynopolski w 381 r. wiarę w bóstwo Ducha Świętego. Kolejny sobór w Efezie w roku 431 musiał jasno określić osobową jedność Zbawiciela, Boga-Człowieka. W ścisłym związku z tą prawdą wiary pozostaje tajemnica Bożego macierzyństwa Maryi. Sobór w Efezie, zgodnie ze znacznie wcześniejszą tradycją, nazywa Najświętszą Maryję Pannę Theotokos – Matką Bożą, Bogurodzicą. Maryja została matką Jezusa-człowieka, który jest również Synem Bożym, drugą Osobą Boską, dlatego jest ona zarazem Matką Bożą. Kult Najświętszej Maryi Panny otrzymał w ten sposób podstawy dogmatyczne i rozwija się odtąd żywiołowo tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Wyraża to ogromna ilość modlitw, pieśni religijnych i dzieł sztuki poświęconych Bożej Matce.
W Polsce kult Matki Bożej znalazł najwcześniejszy wyraz w pieśni Bogurodzica, przypisywanej św. Wojciechowi. Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny poświęcił jej swoje rozważanie wygłoszone do młodzieży z balkonu rezydencji prymasowskiej w Gnieźnie.
Danym mi było, jako biskupowi odpowiedzialnemu za duszpasterstwo młodzieży męskiej, stać obok Ojca Świętego. Gdy młodzi co chwila przerywali papieżowi jego rozważanie oklaskami, powiedziałem: „A może ja, Wasza Świątobliwość, uspokoję ich trochę, bo szkoda tej treści?”. Papież spojrzał na mnie i spokojnie odpowiedział: „A czy zauważył Ksiądz Biskup, że oni klaszczą tylko tam, gdzie trzeba?”. Już się więcej nie odzywałem, bo jemu te oklaski były potrzebne jako dowód, że oni go rozumieją, że przyjmują to, co do nich mówi i że ta wspaniała treść jednak do nich dochodzi. A mówił, że Bogurodzica jest nie tylko pieśnią religijną, ale też orędziem, wyznaniem wiary, polskim symbolem, polskim Credo, katechezą, a nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania.
Jego słowa oparte o maryjny tytuł Bogarodzicy, Matki Syna Bożego, budziły wiarę, nadzieję i miłość w sercach młodzieży i całego narodu. Papież zakończył swoje rozważanie wezwaniem do Ducha Świętego: „Światłości młodych polskich sumień: przyjdź! Przyjdź i umocnij w nich tę miłość, z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń: Bogurodzica!” I tak rozważania historyczno-dogmatyczne przeniosły się na twardą, codzienną rzeczywistość i stały się wezwaniem, by po Bożemu ją kształtować.

bp Ignacy Jeż