Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Rok B (biały) Nr 1 (1 stycznia 2009)

Liturgia słowa

Na początku roku kalendarzowego prosimy Boga o błogosławieństwo. Naszą Orędowniczką jest Najświętsza Maryja Panna. Ona poprzez swoją wiarę w Boga i poświęcenie się realizacji Jego woli jest dla nas przykładem chrześcijańskiego życia i kroczenia Bożymi drogami.

PIERWSZE CZYTANIE (Lb 6, 22-27)

W czasach Starego Testamentu Bóg hojnie obdarzał błogosławieństwem swoich wyznawców, będąc ciągle obecnym w ich życiu. Obecność tę wyrażało wspomnienie Imienia Bożego. I nad nami zostało ono wypowiedziane w momencie naszego chrztu. Jesteśmy zatem wezwani do życia zgodnego z tym Imieniem – do życia w obecności Bożej.

Czytanie z Księgi Liczb

Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:
«Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.
Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił».

PSALM (Ps 67, 2-3. 5 i 8)

Psalm, którym będziemy się teraz modlić, śpiewano w Izraelu jako wyraz radości z obecności Boga pośród Jego ludu. Zgromadzeni wokół Jezusa zrodzonego z Maryi wyrazimy tymi słowami naszą radość z Bożego Narodzenia.

Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ref.

Niech się narody cieszą i weselą,
że rządzisz ludami sprawiedliwie, *
i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Ga 4, 4-7)

Zamiarem Bożym jest nasze zbawienie – zgodnie z obietnicą daną pierwszym rodzicom. Narodzenie Jezusa z niewiasty, czyli z Maryi, jest znakiem, że nadszedł już długo oczekiwany czas naszego zbawienia i Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Hbr 1, 1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 2, 16-21)

Maryja – nasza pośredniczka u Boga ukazuje się w dzisiejszej Ewangelii jako niewiasta zasłuchana w to, co Bóg do Niej mówi przez różnorodne wydarzenia. Do nas także Bóg ciągle przemawia. Na początku roku prośmy Go o serca podobne do serca Maryi, abyśmy tak jak Ona przyjmowali i rozważali wydarzenia zbawcze, w których w tych dniach uczestniczymy.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.