Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO - Msza w nocy Rok B (biały) Nr 61 (25 grudnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

DZIECIĘ SIĘ NARODZIŁO

Grzech pierworodny sprowadził na ludzi noc. Utracili bowiem możność osiągnięcia celu ostatecznego. Kto zaś traci z oczu cel, traci sens życia, zapada w nieprzeniknioną ciemność. Narodzenie Jezusa w Betlejem było światłem, które rozbłysło nad mieszkańcami kraju mroków (Iz 9, 1), bo w mieście Dawida narodził się Zbawiciel (Łk 2, 11). Otworzył On dla ludzkości bramy nieba, zamknięte dotąd przez grzech Adama.
Bóg w swej wszechwiedzy, stwarzając człowieka, wiedział, że odwróci się on od Niego. Nie zatrzymał się jednak w swej miłości i towarzyszył mu w czasie całej jego ziemskiej drogi. Przewidział spis ludności za Cezara Augusta, poprowadził Maryję i Józefa do Betlejem, aby wypełniło się proroctwo, że Mesjasz będzie pochodził z rodu Dawida. Uczynił tak, bo ma upodobanie w każdym człowieku (por. Łk 2, 14).
Msza Święta zwana pasterką uobecnia to wielkie misterium Bożej miłości. Jej centrum stanowi przeistoczenie chleba w Ciało Chrystusa i wina w Jego krew. Każda Eucharystia jest abp Edward Ozorowski „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. (Iz 9, 1) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">abp Edward Ozorowski „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. (Iz 9, 1) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 61 • ROK B (biały) 25 grudnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – N. Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl