Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 60 (21 grudnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

NIECH SIĘ STANIE TWOJA WOLA!

W historii naszego życia podejmowaliśmy już zapewne szereg ważnych decyzji. Od nas zależał wybór szkoły średniej, kierunku studiów, zawodu, wybór męża lub żony. Może także postanowiliśmy kiedyś zmienić miejsce zamieszkania, zbudować własny dom albo wyjechać za granicę. W historii zbawienia Pan Bóg angażuje wielu ludzi, którzy jako istoty wolne rozstrzygają o zaistnieniu pewnych ważnych wydarzeń. Od decyzji Maryi uzależnił przyjście na ziemię Pana Jezusa.
O Bożym wyborze informuje Maryję anioł – wysłaniec Boga. Przyszła matka była już zaręczona z Józefem i zgodnie z prawem mojżeszowym uchodziła za jego żonę, ale oboje złożyli przed zaręczynami ślub czystości. Na propozycję Boga, czy zgadza się być matką Jezusa, Maryja ma pewne obiekcje: jak mogłoby się to stać, skoro zrezygnowała z kontaktów seksualnych? Dowiedziawszy się jednak, że sprawcą poczęcia będzie moc Boża, całkowicie powierza się Panu zdecydowanym fiat – niech się stanie. bp Antoni Długosz „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. (Łk 1, 38) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1">:602_449bp Antoni Długosz „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. (Łk 1, 38) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 60 • ROK B (fioletowy) 21 grudnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – N. Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl