Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ADWENTU Rok B (fioletowy) Nr 59 (14 grudnia 2008)

Wprowadzenie do liturgii

GŁOS BOGA

Bohaterowie dzisiejszych czytań są szczególnym znakiem dla narodu izraelskiego. Podejmując misję proroków, są na usługach Boga jako Jego głos. Przez nich Jahwe komunikuje się ze swoim ludem.
Najtrudniejszym zadaniem proroka jest ukazywanie ludziom ich wad, braków i grzechów oraz nawoływanie do nawrócenia. Nikomu nie przychodzi łatwo przyznać się do swoich błędów, dlatego wołanie Izajasza wywołuje agresję i sprzeciw, jednak mimo to prorok z radością przeżywa swoje posłannictwo i odważnie realizuje powierzone mu zadanie.
Jan Chrzciciel tak określa swoją misję: Jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską! Ostatni prorok Starego Przymierza przyciąga do siebie ludzi świadectwem życia. Zanim rozpoczął publiczną działalność, przeszedł formację duchową na pustyni. Jego ascetyczny tryb życia budzi u ludzi zrozumiały podziw. Przychodzą nad Jordan, gdzie Jan naucza, czasem ze zwykłej ciekawości, ale udają się także po pomoc w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów. Przyjmując i realizując propozycję Jana, wszyscy przeżywają swoje nawrócenie: :602_449:images/dzien/m215.jpg]prostują drogę życia. <br /><span class=Wezwanie do nawrócenia, czyli przygotowania drogi dla Jezusa, słyszymy zwłaszcza podczas adwentowych rekolekcji. Trzeba nam, jak ludziom przychodzącym do Jana, zapytać siebie" src=" Prostujcie drogę Pańską”. (J 1, 23) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" _fcksavedurl=" Prostujcie drogę Pańską”. (J 1, 23) [c1]DZIEŃ PAŃSKI[/c1" /> • Biuletyn liturgiczny nr 59 • ROK B (fioletowy lub różowy) 14 grudnia 2008 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Ryszard Maria Tomaszewski SSP. Komentarze: ks. Piotr Kli mek. Modlitwa wiernych: Re dak cja. Korekta: Magdalena Kołodziejczyk. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 – N. Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 06.08.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl