Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 50 (19 października 2008)

Katecheza

PSAŁTERZ UBOGICH

Prośba Apostołów: Panie, naucz nas się modlić! (zob. Łk 11, 1) wyraża ukryte głęboko w ludzkim sercu pragnienie spotkania z Bogiem. W odpowiedzi na nią Chrystus nauczył uczniów Modlitwy Pańskiej, składającej się z tekstów biblijnych. On sam modlił się słowami Biblii do ostatniego tchnienia (zob. Łk 22, 46) i dlatego Pismo Święte będzie zawsze niezastąpionym modlitewnikiem, który pomoże nam wykrzesać iskrę modlitwy z naszych serc. Jest bowiem zarówno objawieniem świętości Boga, jak i nędzy człowieka. Jest zwierciadłem, w którym widzimy, kim rzeczywiście jesteśmy, uświadamiając sobie jednocześnie, kim powinniśmy być.
Jeśli człowiek czyta Słowo Boże uczciwie i z wiarą, to musi przyjść moment, gdy padnie na kolana! Prędzej czy później Biblia stanie się dla niego ziemią świętą (Wj 3, 5), miejscem spotkania z Bogiem. Wówczas, jak Mojżesz pod Horebem, może on tylko upaść na ziemię ze słowami uwielbienia i świętej bojaźni. Drogi modlitwy nie będą już odtąd ciemne, skoro oświetliło je Słowo Boże.
Na drogach modlitwy nie jesteśmy sami. Przed nami kroczyli nimi wszyscy bohaterowie historii świętej, których ukazuje nam Biblia. Ludzie czynu i milczenia, święci i grzesznicy, bogacze i nędzarze. Możemy iść ich śladem, czerpać natchnienie z ich słów, z pieśni uwielbienia i lamentacji. Zależnie od potrzeby serca możemy szeptać jak Anna przed Arką Przymierza, płakać jak św. Piotr i św. Magdalena, skarżyć się Bogu jak sprawiedliwy Hiob czy tańczyć jak król Dawid.
Kiedy używamy zwrotów z Pisma Świętego nasza modlitwa staje się modlitwą ludu Bożego. Umacnia się wiarą, nadzieją i miłością naszych starszych braci. Co więcej, taka modlitwa jest wszechmocna, bo Duch Święty modli się wraz z nami (por. Ga 4, 6).Dlatego uczestnicząc w liturgii wciąż wypowiadamy słowa Biblii. Matka-Kościół idzie w tym za przykładem Maryi, której Magnificat składa się ze słów psalmów. Podobnie modlił się Jezus. Kościół prowadzi swe dzieci tymi samymi drogami, przejmując liturgiczną modlitwę Izraela. A tym, dla których niedostępne są psalmy brewiarza, zostawia „psałterz ubogich” – różaniec złożony z dwu najpiękniejszych modlitw Ewangelii: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

ks. Antoni Tronina