Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 44 (7 września 2008)

Liturgia słowa


Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Napomnienie braterskie jest formą miłosierdzia, gdyż otwiera drogę do nawrócenia. Miłość chrześcijańska wymaga jednak, by miłosierdzie duchowe dopełnić materialnym. Oby obecność na Eucharystii natchnęła nas dziś duchem ofiarności, która jest sprawdzianem naszej wiary i przynależności do Kościoła.

PIERWSZE CZYTANIE
(Ez 33, 7-9)
Nikt nie jest samotną wyspą. Ten tytuł książki Tomasza Mertona stanowi uniwersalne przesłanie. Jako ludzie, a tym bardziej jako chrześcijanie, tworzymy system naczyń połączonych. Jesteśmy za siebie współodpowiedzialni. Bóg przypominał tę prawdę już w Starym Testamencie przez proroka Eliasza. Upomnienie jest obowiązkiem braterskim. Jego brak może przesądzić nawet o ostatecznym losie człowieka – o jego życiu wiecznym.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela


To mówi Pan:
«Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela, abyś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: „Występny musi umrzeć”, a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi, to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę».
PSALM (Ps 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9)
Massa „doświadczenie, kuszenie” i Meriba „kłótnia” to nazwy miejsca, gdzie Izraelici zbuntowali się przeciwko Bogu i zażądali od Mojżesza wody do picia. Psalmista przywołuje te fakty, przestrzegając, by nie wystawiać Boga na próbę. [c1]Refren:[/c1] Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, [c1]*[/c1] wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, [c1]*[/c1] radośnie śpiewajmy Mu pieśni. [c1]Ref.[/c1] Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, [c1]*[/c1] zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, [c1]*[/c1] a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. [c1]Ref.[/c1] Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: [c1]†[/c1] «Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, [c1]*[/c1] jak na pustyni w dniu Massa, gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, [c1]*[/c1] doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła». [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Rz 13, 8-10)
Wszystkie przykazania można zastąpić jednym – przykazaniem miłości. Święty Paweł przypomina, iż to właśnie miłość jest normą postępowania i najdoskonalszym wypełnieniem Bożego prawa. Gdyby wszyscy potrafili kierować się miłością, prawo byłoby zbyteczne.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian


Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego». Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 5, 19) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.


W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,


nam zaś przekazał słowo jednania. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(Mt 18, 15-20)
Jezus zapewnia nas o swojej obecności pośród ludzi. Nie jest to jednak obecność bezwarunkowa. Warunkiem jest zgoda między Jego uczniami. Jest ona fundamentem modlitwy, a także gwarancją Bożego błogosławieństwa.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».