Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - Msza w dzień Rok A (biały) Nr 16 (23 marca 2008)

Liturgia słowa


Radość napełnia dziś nasze serca, ponieważ Chrystus po okrutnej męce prawdziwie zmartwychwstał. Śmierć nie mogła zwyciężyć Tego, który jest samym Życiem. Jezus zmartwychwstał, tak jak przyrzekł swoim uczniom. Zmartwychwstał, żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym po to, aby i nas kiedyś wskrzesić z martwych, byśmy mogli żyć z Nim na wieki.

PIERWSZE CZYTANIE
(Dz 10, 34a. 37-43)
Zmartwychwstanie Jezusa jest rzeczywistością. Trzeciego dnia po Jego śmierci na Golgocie apostołowie osobiście spotkali Go żywego i mogli z Nim spożyć posiłek, tak jak czynili to wcześniej. Jako naoczni świadkowie tych wydarzeń, są oni posłani do tych, którzy wciąż nie mogą uwierzyć w Niego jako Syna Bożego.

Czytanie z Dziejów Apostolskich


Gdy Piotr przybył do domu Centuriona w Cezarei, przemówił: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.
A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».
PSALM
(Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23)
Jezus jest opiewanym przez psalmistę kamieniem, który odrzucili Jego rodacy. On też stał się fundamentem nowej budowli Bożej, czyli Kościoła. Dziękujmy za to Bogu z radością i uwielbieniem.
[c1]Refren:[/c1] W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy. [c1]lub:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, [c1]*[/c1] bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi: [c1]*[/c1] «Jego łaska na wieki». [c1]Ref.[/c1] Prawica Pana wzniesiona wysoko, [c1]*[/c1] prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żył będę [c1]*[/c1] i głosił dzieła Pana. [c1]Ref.[/c1] Kamień odrzucony przez budujących [c1]*[/c1] stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana [c1]*[/c1] i cudem jest w naszych oczach. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4)
Przez chrzest otrzymaliśmy od Boga nowe życie duchowe. Odtąd jako chrześcijanie, członkowie Kościoła, powinniśmy żyć życiem Chrystusa, aby nigdy nie zboczyć z drogi prowadzącej do królestwa Bożego.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan


Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
SEKWENCJA

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary Składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam, grób pusty, I świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, A miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Kor 5, 7b-8a) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.


Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.


Odprawiajmy nasze święto w Panu. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA (J 20, 1-9)
Wielkie przywiązanie i miłość apostołów do Jezusa kazała im biec jak najprędzej do grobu Mistrza, aby na własne oczy przekonać się, że On naprawdę żyje. A jaka jest nasza odpowiedź na dzisiejsze orędzie o zmartwychwstaniu Pana?

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.