Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 53 (4 listopada 2007)

Wprowadzenie do liturgii

CZAS ZBAWIENIA

Źródłem cierpliwości Boga jest Jego miłość do człowieka, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo oraz któremu została dana możliwość skruchy i pojednania z Bogiem. Bóg traktuje grzeszników z miłością i dobrocią wychowawcy, jeśli tylko podejmują oni dzieło nawrócenia i zdecydowanie odcinają się od grzechu.
Nawrócenie jest zawsze darem miłości miłosiernej Pana Boga. Doświadczył jej ewangeliczny celnik Zacheusz, który pragnie dobrowolnie zwrócić skrzywdzonym ludziom więcej, niż nakazuje sprawiedliwość, bo ma świadomość popełnionego zła, bo uznaje swoją winę. I oto Jezus, poznając jego serce, wychodzi mu naprzeciw i dokonuje w jego życiu tej zasadniczej przemiany, która odnawia w nim obraz Boga. Syn Człowieczy przyszedł przecież na świat po to, by szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19, 10).
Miłość Boga osiąga swój szczyt w posłaniu Jezusa Chrystusa, który przyszedł zbawić każdego człowieka, jeśli tylko zechce on zauważyć i przyjąć Zbawiciela, jak to uczynił Zacheusz, który otworzył przed Jezusem swoje serce. Dzisiaj Boże zbawienie przychodzi do nas, aby odnowić nasze życie: by udoskonalić w nas wszelkie pragnienie dobra, ożywić w nas Bożego ducha i utwierdzić nas w Bożej miłości. Czy jesteśmy gotowi przyjąć z wiarą dar zbawienia udzielony nam w Jezusie Chrystusie?

bp Andrzej F. Dziuba

„Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”. (Łk 19, 9)