Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU Rok C (zielony) Nr 45 (16 września 2007)

Rozważanie

DZIECI I MEDIA


Złożone wyzwania, którym współcześnie musi stawić czoło wychowanie, są często związane z coraz większą rolą mediów w naszym świecie. Niektórzy twierdzą wręcz, że formacyjny wpływ mediów na wychowanie współzawodniczy z wpływem szkoły, Kościoła, a może nawet rodziny. «Dla wielu osób rzeczywistością jest to, co media uznają za rzeczywiste».
Przygotowanie do właściwego korzystania z mediów jest bardzo ważne dla rozwoju kulturalnego, moralnego i duchowego dzieci. Nauczenie dzieci samodzielnego korzystania z mediów jest zadaniem rodziców, Kościoła i szkoły. Najważniejszą rolę odgrywają tu rodzice. Mają oni prawo i obowiązek dążyć do tego, by dzieci korzystały z mediów w sposób rozważny, kształtując ich sumienia tak, by w oparciu o zdrowy i obiektywny sąd sumienia potrafiły wybrać bądź odrzucić proponowane programy.
Wychowanie do korzystania z mediów powinno być pozytywne. Obcowanie z tym, co reprezentuje wysoki poziom pod względem estetycznym i moralnym, pomaga dzieciom nabywać umiejętność formułowania własnych opinii, roztropność i zdolność rozeznania. Istotne znaczenie ma tu przykład rodziców oraz zapoznawanie dzieci z klasykami literatury młodzieżowej, ze sztuką i wartościową muzyką. Choć literatura popularna zawsze będzie miała swoje miejsce w kulturze, nie można godzić się na to, by pogoń za sensacją była biernie akceptowana w szkołach.
Jak w wychowaniu ogólnym, tak i w wychowaniu do korzystania z mediów trzeba uczyć korzystania z wolności. Prawdziwa wolność nigdy nie skazuje człowieka na niezaspokojoną pogoń za nowością. W świetle prawdy doświadczeniem prawdziwej wolności jest definitywna odpowiedź na Boże «tak» względem ludzkości, wymagające od nas, byśmy wybierali – nie bezkrytycznie, lecz z rozmysłem – wszystko, co jest dobre, prawdziwe i piękne.
W realizacji głębokiego pragnienia rodziców i nauczycieli, by wychowywać dzieci, prowadząc je drogami piękna, prawdy i dobra, może być pomocny przemysł medialny, pod warunkiem, że broni godności człowieka, prawdziwej wartości małżeństwa i życia rodzinnego, pozytywnych zdobyczy i celów ludzkości. Dlatego wszyscy, którzy mają poczucie odpowiedzialności obywatelskiej, dostrzegają potrzebę, by media miały udział w skutecznym wychowywaniu i wpajaniu norm etycznych. Wszelkie tendencje, by tworzyć programy lub inne produkty, które ukazują w sposób pozytywny przemoc i zachowania aspołeczne bądź trywializują ludzką płciowość, to perwersja, tym bardziej odrażająca, gdy są to programy przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Benedykt XVI, z Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 2007 r.