Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 44 (9 września 2007)

Rozważanie

BĄDŹ WIERNY!


Człowiek wierny to ten, na którym można polegać, liczyć na jego pomoc w każdej, nawet bardzo trudnej sytuacji; to ten, kto nie zmienia zdania pod wpływem chwili, a jedynie tylko wtedy, kiedy zachodzi bardzo ważny, uzasadniony powód. Wierność jest cnotą ludzi wielkiego serca, którzy nauczyli się przezwyciężać egoizm i małoduszność.
Jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani wiernie zachowywać przyrzeczenia chrztu św., a więc wiernie trwać przy nauce Kościoła i według tej nauki żyć. Mamy także słuchać głosu sumienia, które wymaga od nas wierności Bożemu Prawu i wierności samemu sobie w różnych okolicznościach życia.
Każdy człowiek posiada w sobie sędziego, który orzeka, co należy czynić, a czego unikać. Właśnie tego sędziego nazywamy sumieniem. Bóg w taki sposób stworzył człowieka, że jego postępowanie podlega obiektywnemu wewnętrznemu osądowi, który jest niezależny od woli samego człowieka. Jak to się dzieje, jest wielką tajemnicą.
Oczywiście, głos sumienia można zagłuszać, ale jaką z tego korzyść będzie miał człowiek? Wielką krzywdę wyrządza samemu sobie ten, kto zagłusza głos sumienia. Tak pisał o tym cesarz rzymski Marek Aureliusz: Cokolwiek czynisz, zadaj sobie pytanie: «Czy nie będę tego żałował?». Kto grzeszy, grzeszy przeciw sobie. Kto popełnia nieprawość, wobec siebie samego ją popełnia, bo czyni siebie złym.
Na temat sumienia znajdujemy wiele wypowiedzi w Piśmie Świętym wraz z zachętą, by tego głosu nie lekceważyć. Gdy św. Paweł jako więzień stanął przed Sanhedrynem, otwarcie wyznał podstawę swego spokoju. Powiedział: Bracia, aż do dnia dzisiejszego służyłem Bogu z zupełnie spokojnym sumieniem (Dz 23, 1). A w Liście do Koryntian jakby się chwalił, że postępował zgodnie ze swym sumieniem: Chlubą jest dla nas świadectwo naszego sumienia (2 Kor 1, 13). Także uczniowi swemu Tymoteuszowi Apostoł przykazuje, by toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie (l Tm 1, 19). Podobnie wołał św. Piotr: Zachowujcie czyste sumienie! (l P 3, 16). To bardzo ważne, żeby mieć sumienie czyste, a nie ustawione według własnej pożądliwości, według własnych grzesznych pragnień, niezgodnych z wolą Bożą.
Czasem wierność własnemu sumieniu bywa bardzo trudna, wymaga samozaparcia i męstwa, ale pamiętaj, drogi Czytelniku, sumienie jest twoim przyjacielem i pragnie twego dobra. Bądź wierny głosowi sumienia! Słuchając tego głosu, zachowasz wewnętrzny pokój i zadowolenie; w przeciwnym razie ogarnie cię przygnębienie i smutek.

ks. Leonard Ostrowski