Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ Rok C (biały) Nr 42 (26 sierpnia 2007)

Liturgia słowa


Częstochowa jest duchową stolicą naszego narodu. Z Jasnej Góry Maryja króluje nad Polską i wyprasza u Boga potrzebne nam łaski. Tam czujemy Jej bliskość i przemożne wstawiennictwo. Prośmy Maryję, naszą Królową, ale także naszą Matkę, aby w sposób szczególny stanęła dziś przy nas i swą macierzyńską opieką otoczyła naszą ojczyznę, nasze rodziny i nas samych.

PIERWSZE CZYTANIE
(Prz 8, 22-35)
Słowa z Księgi Przysłów, opisujące mądrość Bożą, Kościół w dzisiejszej liturgii odnosi do Maryi. Dostrzega wyrytą na Jej obliczu mądrość i miłość Bożą. Wierzy, że Bóg wybrał Ją przed wiekami, już wtedy, gdy pierwsi ludzie grzechem nieposłuszeństwa odwrócili się od swego Stwórcy, gdy po upadku Adama i Ewy przygotował plan zbawienia, który później urzeczywistniał w ciągu dziejów.

Czytanie z Księgi Przysłów


Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.
Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.
PSALM
(Ps 48, 2-3ab. 9. 10-11. 13 i 14c i 15a)
Izraelici otaczali wzgórze Syjon wielką czcią, ponieważ na nim stała świątynia Boża. Taką samą czcią my otaczamy Jasną Górę, ponieważ w jasnogórskim sanktuarium każdego niemal dnia Bóg dokonuje wielkich cudów: uzdrowień fizycznych i duchowych.
[c1]Refren:[/c1] Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały [c1]*[/c1] w mieście Boga naszego. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, [c1]*[/c1] radością jest całej ziemi. [c1]Ref.[/c1] Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy, [c1]*[/c1] w mieście Pana Zastępów, w mieście naszego Boga; [c1]*[/c1] Bóg je umacnia na wieki. [c1]Ref.[/c1] Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość [c1]*[/c1] we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja [c1]†[/c1] sięga po krańce ziemi. [c1]*[/c1] Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. [c1]Ref.[/c1] Obejdźcie dokoła Syjon, [c1]*[/c1] policzcie jego wieże. By powiedzieć przyszłym pokoleniom, [c1]*[/c1] że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. [c1]Ref.[/c1]
DRUGIE CZYTANIE
(Ga 4, 4-7)
Jezus Chrystus przez swą zbawczą śmierć na krzyżu na nowo uczynił wszystkich ludzi dziećmi Bożymi. On też zesłał nam Ducha Świętego, który uczy nas modlić się do Boga jako do Ojca. Maryja swoim wstawiennictwem troszczy się o to, abyśmy nie odeszli od Ojca niebieskiego i nie utracili na zawsze łaski Bożego dziecięctwa.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów


Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
(Łk 1, 28) [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,


Błogosławionaś Ty między niewiastami. [c1]Aklamacja:[/c1] Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
(J 2, 1-11)
W czasie wesela w Kanie Galilejskiej Maryja jako pierwsza zauważyła, że brak wina może zakłócić uroczyste świętowanie połączenia się w jedną rodzinę dwojga ludzi. Swoją postawą pokazuje zarówno wielkie zatroskanie o ludzi, jak też głębokie zawierzenie Synowi. Jej testamentem duchowym przez wszystkie czasy będą słowa: Czyńcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie. Jeśli będziemy Jej posłuszni i jeśli zawierzymy Chrystusowi tak jak Ona, również w naszym życiu mogą dokonywać się cuda tak zdumiewające jak przemiana wody w wyborne wino.

Słowa Ewangelii według świętego Jana


W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja».
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.