Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 25 (13 maja 2007)

Wprowadzenie do liturgii

WIERNOŚĆ NAUCE CHRYSTUSA

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus przypomina nam, że najlepszym sprawdzianem, czy ktoś Go miłuje, jest zachowanie Jego nauki. Chcąc doświadczyć skutków wierności nauce Chrystusa, należy mieć z nią ciągły kontakt. Ważna jest więc troska o swoje środowisko wiary, a jest nią między innymi wspólna modlitwa i lektura Pisma Świętego. Warto też pomyśleć o tym, by chronić siebie i swoją rodzinę przed zagrożeniami wiary, jakie niesie współczesny, zlaicyzowany świat. Wierność Chrystusowej nauce wymagać też będzie ciągłego nawracania się z ludzkich słabości, odrzucania zła. To jest konieczne, by głębiej wejść w Chrystusowy sposób życia i postępować w duchu ofiarnej miłości Boga i bliźniego. Drogą miłości przychodzi też Bóg Ojciec i Syn Boży, by zamieszkać w ludzkiej duszy. Wtedy też ma miejsce posłanie Ducha Świętego, który umacnia wierzącego do trwania w nauce Chrystusa i umożliwia mu otwieranie się na jej przesłanie. Równocześnie w serce człowieka wstępuje pokój, odwaga i moc, aby radykalnie świadczyć o miłości Chrystusa w swoim środowisku życia.
W wymiarze społecznym dokonuje się wówczas umacnianie wspólnoty Kościoła. Scala ją bowiem wierność wszystkich słowu Bożemu, które ożywia Duch Święty. Wspólnoty Kościoła nie buduje tylko ludzka mądrość i przezorność, ale jej kształt – jak to widzi autor Apokalipsy – pochodzi z nieba, od Boga.

ks. Stanisław Haręzga

„Odchodzę do Ojca i przyjdę znów do was”. (por. J 14, 28)