Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok B (czerwony) Nr 28 (4 czerwca 2006)

Rozważanie

Dary Ducha Świętego


Biblijna nauka o darach Ducha Świętego opiera się na tekście proroka Izajasza odnoszącym się do przyszłego Mesjasza: „I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 1-3).
Otrzymaliśmy siedem darów Ducha Pańskiego.
Dar mądrości. Mądrość jako dar Ducha Świętego czerpie ze Źródła mądrości, którym jest sam Bóg. Nie opiera się wyłącznie na ludzkim doświadczeniu życiowym, lecz je uzupełnia i udoskonala. Dzięki temu człowiek przyjmuje objawione prawdy moralne, nie ulegając pokusie ich weryfikacji w życiu. W ten sposób dar mądrości zabezpiecza przed popełnianiem grzechów.
Rozum jako kolejny dar Ducha Świętego uzdalnia ludzki umysł do poznania i uznania prawdy Bożej. Dzięki temu człowiek przyjmuje prawdy objawione, nie dlatego że są one logicznie oczywiste czy też doświadczalnie sprawdzone, ale dlatego, że poddaje się inspiracji Ducha Świętego. Dzięki temu darowi, prawdy wiary jawią się nam w odpowiednim świetle, znikają trudności, dzięki czemu nasz intelekt nie buntuje się przeciw prawdom objawionym.
Trzeci dar to dar rady – jest szczególnie potrzebny tym, którzy sprawują jakąkolwiek władzę. Często bowiem stajemy wobec problemów, których nie sposób rozwiązać w oparciu o ludzkie doświadczenie lub zebraną wiedzę; wtedy właśnie wybawieniem staje się skorzystanie z pomocy Ducha Świętego.
Czwarty dar to męstwa. Męstwo jest nam ofiarowane przez Boga, abyśmy nim umocnieni mogli odważnie służyć Bogu i walczyć z szatanem. Tak więc cel udzielenia daru pozostaje nadprzyrodzony. Nie chodzi tu jedynie o umiejętność obrony wiary przed nieprzyjaciółmi zewnętrznymi, ale także o stałą gotowość przyjmowania i wypełnienia woli Bożej, jakże często trudnej do zaakceptowania przez człowieka.
Piąty dar nazwany jest umiejętnością. Jako dar Ducha Świętego jest uzdolnieniem do odkrywania właściwych relacji między Bogiem i stworzeniem. Dzięki Duchowi Świętemu wszystko, cokolwiek zostało przez Boga stworzone, przestaje być dla nas przeszkodą, a staje się pomocą w dążeniu do Boga. Chodzi tu zarówno o pomoc w poznaniu Boga, jak i w służbie Jemu.
Szósty dar nazwany jest pobożnością. Dar pobożności rodzi postawę miłości, pragnienie życia po Bożemu, jak Bóg tego oczekuje. Dar ten owocuje na początek gotowością uwielbienia Boga przez kult prywatny i publiczny. Jednocześnie pociąga za sobą zmianę postawy wobec bliźnich, wyrażającą się w realizacji Bożego przykazania miłości.
Ostatni z darów, dar bojaźni Bożej, wbrew nazwie nie ma nic wspólnego z niewolniczym lękiem czy obawą przed Bogiem. Jest to raczej liczenie się z Bogiem, synowski szacunek połączony z ostrożnością, aby nie zasmucać Tego, który jest naszym Ojcem.
Tak więc na różne sposoby Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Bez Niego bylibyśmy pozostawieni swoim ludzkim siłom i nie moglibyśmy uczestniczyć w nadprzyrodzonym życiu Boga.

Na podstawie książki wydanej przez Edycję Świętego Pawła: [link(_blank):http://www.edycja.pl/index.php?mod=ksiegarnia&item=734]ks. Henryk Zieliński, Gawędy o Duchu Świętym, Biblioteka Dnia Pańskiego nr 31.[/link(_blank)]